Σχετικά με την δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

Σχετικά με την δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

Ειδικότερα η ΑΔΕΔΥ με αφορμή ερωτήματά υπαλλήλων, σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας, εξαιτίας θετικών πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους, δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο (adedy.gr) σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα, καθώς και υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων, την οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να καταθέσουν στην υπηρεσία τους για να διακόψουν την παραγραφή.Στο γνωμοδοτικό αυτό σημείωμα αναφέρεται ότι επειδή οι σχετικές αποφάσεις, πού έκαναν δεκτές αγωγές υπαλλήλων για καταβολή δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, προέρχονται από ένα μικρό αριθμό πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και μάλιστα μονομελών σχηματισμών (ειρηνοδικών ή μονομελών συνθέσεων πρωτοδικείων) και αφενός μεν μπορούν να ανατραπούν σε δεύτερο βαθμό, αφετέρου δε δεν έχουν ευρύτερη σημασία γιατί προέρχονται από ένα μεμονωμένο δικαστή και ασφαλώς δεν παράγουν καμίας μορφής δεδικασμένο, κρίνεται σκόπιμο να αναμείνουν οι ενδιαφερόμενοι τόσο την έκβαση της συγκεκριμένης υποθέσεως σε δεύτερο βαθμό όσο και την έκβαση των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων.

Ως εκ τούτου προτείνεται η υποβολή αίτησης προς το τμήμα μισθοδοσίας του εκάστοτε Οργανισμού/δημοσίου φορέα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων.

Αναλυτικά το γνωμοδοτικό σημείωμα και το υπόδειγμα της αίτησης έχουν ως εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Ετέθη υπόψη μου η με αριθμό 892/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών που έκανε δεκτή αγωγή υπαλλήλων του ΟΑΕΔ για καταβολή δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας που είχαν καταργηθεί με τις διατάξεις του νόμου 4093/2012, καθώς επίσης και το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί και άλλες αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις από ειρηνοδικεία και μονομελή πρωτοδικεία ανά την επικράτεια

2. Συναφώς, μου ετέθη ερώτημα αναφορικά με την σημασία και την δεσμευτικότητα των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων, επί του οποίου λεκτέα τα ακόλουθα:

3. Οι αποφάσεις αυτές προέρχονται από ένα μικρό αριθμό πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και μάλιστα μονομελών σχηματισμών (ειρηνοδικών ή μονομελών συνθέσεων πρωτοδικείων) Υπόκεινται ασφαλώς σε ένδικα μέσα και ιδίως σε έφεση, η προθεσμία ασκήσεως της οποίας, όπως και η άσκηση της αναστέλλουν εκ του νόμου την εκτέλεση των εκδοθεισών αυτών αποφάσεων. Ως εκ τούτου είναι σαφές ότι αφενός μεν οι πρωτόδικες αυτές αποφάσεις μπορούν να ανατραπούν σε δεύτερο βαθμό, αφετέρου δεν έχουν ευρύτερη σημασία γιατί προέρχονται από ένα μεμονωμένο δικαστή και ασφαλώς δεν παράγουν καμίας μορφής δεδικασμένο.

4. Θα ήταν συνακόλουθα σκόπιμο να αναμείνει κανείς τόσο την έκβαση της συγκεκριμένης υποθέσεως σε δεύτερο βαθμό όσο και την έκβαση των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων, προκειμένου να αναφανεί το κλίμα που θα διαμορφωθεί νομολογιακά για να αποφασισθούν οι περαιτέρω ενέργειες5. Προκειμένου συνακόλουθα να αποφευχθεί το κόστος και η ταλαιπωρία προσφυγής σε δικαστήριο αυτήν την χρονική στιγμή που δεν έχει υπάρξει δεδικασμένο από δευτεροβάθμιο δικαστήριο και έως ότου αρχίσουν να εκδίδονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επανεξεταστεί το εάν είναι σκόπιμο να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, θα πρότεινα να υποβληθεί μία αίτηση προς το τμήμα μισθοδοσίας του εκάστοτε Οργανισμού/δημοσίου φορέα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων.

Σχετικά:

Στην ολομέλεια του ΣτΕ τα αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων

Το γνωμοδοτικό σημείωμα και το υπόδειγμα της αίτησης

 

Το υπόδειγμα της αίτησης

 

Για τους συνταξιούχους:

ΕΦΚΑ. Ηλεκτρονικά η αίτηση συνταξιούχων για την διεκδίκηση των μειώσεων στις συντάξεις