Συγκεντρωτικές ΜΥΦ 2020. Παράταση προθεσμίας διόρθωσης αποκλίσεων

Συγκεντρωτικές ΜΥΦ 2020. Παράταση προθεσμίας διόρθωσης αποκλίσεων

Εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι και την 23/6/2021

 

Αριθμ. A. 1137 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2664/22.06.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β’ 179), όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 απόφαση «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β’ 179), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2020, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι και την 23/6/2021»