Τα δικαιώματα των επιβατών στα ΜΜΜ

Αριθμ. 362897 – ΦΕΚ τεύχος Β 7483/29.12.2023
Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ) και μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό, τραμ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης περιλαμβάνονται:

α. οι τακτικές αστικές γραμμές που εκτελούνται με οδικά μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ) και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ),
β. οι τακτικές υπεραστικές γραμμές που εκτελούνται με οδικά μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία),
γ. οι τακτικές διεθνείς γραμμές που εκτελούνται με οδικά μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία) όταν είτε το αρχικό σημείο επιβίβασης είτε το τελικό σημείο αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, και
δ. οι έκτακτες γραμμές που εκτελούνται με οδικά μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία) όταν είτε το αρχικό σημείο επιβίβασης είτε το τελικό σημείο αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι εξής ορισμοί:

1. Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών: Κανονιστικό κείμενο με το οποίο θεσπίζεται το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μεταφοράς του επιβατικού κοινού από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ) και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) κατά τη διενέργεια, τακτικών και έκτακτων, αστικών, υπεραστικών ή διεθνών οδικών μεταφορών, με σκοπό την παροχή ποιοτικών, αποδοτικών και συνεχώς βελτιούμενων υπηρεσιών μεταφοράς του επιβατικού κοινού και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα. Για τους σκοπούς της παρούσας υπουργικής απόφασης, όπου «Κανονισμός» νοείται Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών.
2. Τακτικές γραμμές: Οι γραμμές με τις οποίες μεταφέρονται επιβάτες με καθορισμένη συχνότητα και σε συγκεκριμένες διαδρομές, κατά τις οποίες οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από το όχημα σε προκαθορισμένα σημεία στάσης.
3. Έκτακτες γραμμές: Οι γραμμές οι οποίες δεν εμπίπτουν στον ορισμό των τακτικών γραμμών και των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό είναι η μεταφορά ομάδων επιβατών που έχουν συσταθεί κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή του ίδιου του μεταφορέα.
4. Διεθνείς οδικές μεταφορές: οι τακτικές ή έκτακτες γραμμές μεταφοράς επιβατών οι οποίες διενεργούνται είτε μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών της Ε.Ε. (ενδοκοινοτικές) είτε μεταξύ Ελλάδας και τρίτων χωρών (μη ενδοκοινοτικές).
5. Μεταφορέας: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ίδιο ή άλλο από τον διοργανωτή ταξιδιών, τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή τον πωλητή εισιτηρίων, που προσφέρει στο κοινό υπηρεσίες μεταφοράς με τακτικές ή έκτακτες γραμμές.
6. Πραγματικός μεταφορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, το οποίο εκτελεί όντως όλη τη μεταφορά ή μέρος αυτής.
7. Πωλητής εισιτηρίων: κάθε μεσάζων που συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς για λογαριασμό του μεταφορέα.
8. Ταξιδιωτικός πράκτορας: Κάθε μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό επιβάτη με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων μεταφοράς.
9. Διοργανωτής ταξιδιών: Ο διοργανωτής ή ο πωλητής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.
10. Εντεταλμένος Ελεγκτής Κομίστρου: Υπάλληλος του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλος τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα. Εδικά: (α) για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α., αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Π.Σ.Ε). του ν. 3920/2011 (Α’ 33) και (β) για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Ο.Σ.Ε.Θ, αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Σ.Ε.Θ.
11. Τερματικός σταθμός ή χώρος αφετηρίας: επανδρωμένος τερματικός σταθμός ή χώρος αφετηρίας, όπου σύμφωνα με το καθορισμένο δρομολόγιο μια τακτική γραμμή είναι προγραμματισμένη να σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών και όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως θυρίδα ελέγχου εισιτηρίων, αίθουσα αναμονής, τουαλέτες ή γραφείο έκδοσης εισιτηρίων. 12. Φορέας διαχείρισης τερματικού σταθμού: ο οργανωτικός φορέας σε ένα κράτος μέλος ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση συγκεκριμένου τερματικού σταθμού.
13. Εθνικός φορέας ελέγχου εφαρμογής Κανονισμού 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν: Ο εκ του νόμου καθορισμένος φορέας αρμόδιος για την επιβολή των διατάξεων του Κανονισμού 181/2011 και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς τα οριζόμενα του ως άνω Κανονισμού.
14. Προϊόν κομίστρου: Έγκυρος τίτλος μεταφοράς ή άλλο τεκμήριο σύμβασης μεταφοράς που πρέπει να φέρει κάθε επιβάτης προκειμένου να μετακινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
15. Σύμβαση μεταφοράς: η σύμβαση μεταφοράς με-ταξύ του μεταφορέα και του επιβάτη για την παροχή μιας ή περισσότερων τακτικών ή έκτακτων υπηρεσιών μεταφοράς.
16. Μηχανισμός διεκπεραίωσης καταγγελιών: Το σύνολο των διαδικασιών για την υποβολή, παραλαβή, εξέταση και επίλυση καταγγελίας για την παραβίαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό Δικαιωμάτων των Επιβατών- στον οποίο ενσωματώνονται ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων, τρόλεϊ, μετρό, τραμ και πούλμαν- από τα αρμόδια, κατά περίπτωση, όργανα.
17. Μη επίλυση καταγγελίας: Καταγγελία που κρίνεται αβάσιμη ή απορρίπτεται από τα πρωτοβάθμια όργανα εξέτασης καταγγελιών.
18. Άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα: Οποιοδήποτε άτομο, η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής αναπηρίας ή αδυναμίας ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή λόγω ηλικίας και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου αυτού.

Άρθρο 3
Δικαιώματα Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Μεταφορέων

Άρθρο 6
Μηχανισμός διεκπεραίωσης καταγγελιών για παραβίαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς

Άρθρο 7
Καταβολή αποζημίωσης από Μεταφορέα ή Ταξιδιωτικό Πράκτορα ή Διοργανωτή Ταξιδίων

Άρθρο 8
Επιβλητέες κυρώσεις στις περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης διατάξεων του Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς

Άρθρο 9
Αρχές ελέγχου εφαρμογής διατάξεων των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 181/2011 και (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Άρθρο 10
Παραρτήματα
Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω παραρτήματα:

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται η υπ’ αρ. ΟΙΚ. Β- 37843/3546/13/30.07.2013 (Β’ 2008) υπουργική απόφαση, καθώς και η υπό στοιχεία οικ. Α27733/ 2213/29.05.2015 (Β’ 1181) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης