Απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων

Απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων

Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων

 

 

Νόμος 4811/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 108/26.06.2021
Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Άρθρο 8
Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΕ΄ στον ν. 4442/2016

Μετά από το άρθρο 248 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΕ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Άρθρο 249
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα τουριστικά γραφεία της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199), περί της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων, που υπάγονται ενδεικτικά στις τάξεις NACE με κωδικούς 79.11, 79.12, 79.90, 49.39 και 52.21. Στο παρόν Κεφάλαιο εντάσσονται και τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976.

Άρθρο 250
Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, με βάση τον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του τουριστικού γραφείου.

Άρθρο 251
Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού γραφείου

1. Τα τουριστικά γραφεία και τα υποκαταστήματα αυτών υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Προϋπόθεση υποβολής της γνωστοποίησης του προηγουμένου εδαφίου συνιστά η κατάθεση εγγυητικής επιστολής στην αρμόδια αρχή του άρθρου 250. Στις περιπτώσεις που ως έδρα του τουριστικού γραφείου και χώρος άσκησης της δραστηριότητας δηλώνεται οικία, τα συγκεντρωμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τον φορέα της δραστηριότητας στην αρμόδια αρχή του άρθρου 250, όπου και τηρούνται.

3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 250 αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε., κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 249, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (A΄ 63).

4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9, περί της διαδικασίας και των υποχρεώσεων του παλαιού και του νέου φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.

5. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 250 υποχρεούται να κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 255, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

6. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου γίνεται αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε άδεια λειτουργίας, ή σε ειδικό σήμα λειτουργίας, ή σε βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων τουριστικού γραφείου, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 252
Παράβολο

Για την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας τουριστικού γραφείου απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 255.

Άρθρο 253
Έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 250 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και να προβαίνουν στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) περί του πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων.

 
 

Άρθρο 254
Παραβάσεις – Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 250.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων ή του ειδικού σήματος λειτουργίας ή της άδειας λειτουργίας τουριστικού γραφείου, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του τουριστικού γραφείου.

3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187).

Άρθρο 255
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 252, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 254, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 256
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα τουριστικά γραφεία του παρόντος Κεφαλαίου, που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων ή ειδικό σήμα λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή το ειδικό σήμα λειτουργίας ή η άδεια λειτουργίας. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 251. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία του τουριστικού γραφείου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξε-ων του άρθρου 255, ως προς την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του άρθρου 249, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο ν. 393/1976 (Α΄ 199) περί της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων.

Άρθρο 257
Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 255, οι παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 6 περί των υποκαταστημάτων των τουριστικών γραφείων, το άρθρο 8 περί μεταβολών στη δραστηριότητα των τουριστικών γραφείων και το άρθρο 12 περί προστασίας της δραστηριότητας των τουριστικών γραφείων του ν. 393/1976 (Α΄ 199) δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 258
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΕ΄

Η ισχύς του παρόντος Κεφαλαίου άρχεται από την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής «notifybusiness», που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), με το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.ΤΕ.) του Υπουργείου Τουρισμού, όπως αυτή διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού. Μέχρι την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου, οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου συνεχίζουν να διέπονται από τις προ της έναρξης ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου σχετικές διατάξεις.»