Τα διόδια στην Εγνατία Οδό

Χωροθέτηση σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής – Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6686/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής – Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας (Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1867/29.05.2017)

– – – – –

Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35503 /ΦΝ 393 – ΦΕΚ B 1486 – 25.05.2016
Καθορισμός τελών διοδίων στο τμήμα του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Α/Κ Λαγκαδά – Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα

– – – – –
Αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393 – ΦΕΚ Β 2761 – 15.10.2014

Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρεβέζης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
1. Οι αριθμ. Δ17α/011/109/ΦΝ393/11.07.2012 «Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό» (ΦΕΚ Β΄ 2125/12.07.2012), Δ16γ/06/29/Γ/21.01.2013 «Καθορισμός ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διόδια) στο Σταθμό διοδίων Μαλγάρων της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄94/23-01-2013) και Δ16γ/03/341/Γ/18.7.2002 «Καθορισμός τελών διέλευσης (διόδια) των οχημάτων των διερχομένων από την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου –Πρέβεζας» (ΦΕΚ Β΄919/19.07.2002) αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως