Ταχύπλοα σκάφη. Εξετάσεις, εκπαιδευτές, σχολές εκπαίδευσης χειριστών

Ταχύπλοα σκάφη. Εξετάσεις, εκπαιδευτές, σχολές εκπαίδευσης χειριστών

Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
ΣχετικάΤαχύπλοα σκάφη Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους (χωρίς εξετάσεις)

Αριθμ. 2133.1/28057/2019 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1628/13.05.2019
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών».

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.50
«Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
εκδίδουμε:

Άρθρο Μόνον
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50
Τα άρθρα 1 έως και 16 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 (Β’ 1151/13-5-2013) όπως ισχύει, τροποποιούνται και προστίθεται νέο άρθρο 17, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην περιοχή δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Άρθρο 3
Έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους
Άρθρο 4
Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Άρθρο 5
Ηλεκτρονικό μητρώο αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Άρθρο 6
Πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Άρθρο 8
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών-Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Άρθρο 9
Εξοπλισμός σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Άρθρο 10
Λειτουργία των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών
Άρθρο 11
Τήρηση μητρώων εκπαιδευτών και σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 13
Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς
Άρθρο 14
Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 15
Κυρώσεις
Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ή που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν
Άρθρο 17
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: «Υπόδειγμα αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: «Υπόδειγμα βεβαίωσης σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’:«Υπόδειγμα σημειώματος συμμετοχής στις εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: «Υπόδειγμα πίνακα υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: «Υπόδειγμα αίτησης για επανεξέταση υποψήφιου χειριστή ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’: «Υπόδειγμα αίτησης για ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ «Υπόδειγμα φύλλου εξέτασης υποψήφιου χειριστή ταχυπλόου σκάφους»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’: «Υπόδειγμα Δελτίου Αποτελεσμάτων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’: «Εξεταστέα ύλη υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ́: «Υπόδειγμα πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ’: «Εξοπλισμός σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB’: «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου εκπαιδευόμενων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ’: «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου μητρώου εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ’: «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου μητρώου σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ’: «Υπόδειγμα αναγγελίας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ’: «Υπόδειγμα βεβαίωσης υποβολής αιτήματος για την ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΖ’: «Υπόδειγμα βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IH’: «Υπόδειγμα βεβαίωσης χειρισμού ταχυπλόου σκάφους»

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Ταχύπλοα σκάφη