Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Κ1Μ469ΗΗ7-ΚΓ3
Αθήνα, 18-3-2015
Αρ. Πρωτ: 3358
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Το Νομικό Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου με την επωνυμία Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ικηγόρων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 40)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες / Όσους ασκούμενες / ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος Απρίλιος 2015 έως Σεπτέμβριος 2015) να υποβάλουν την αίτησή τους από την 18/03/2015 ως και την 01/04/2015

Η πρόσκληση με τις λεπτομέρειες