Προσλήψεις στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διεύθυνση: Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά Αττικής, Τηλ.: 210-8180255, Fax: 210-8077506, Ε-mail: [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με την απόφαση αρ. ΧΧΙV/3 ης Συνεδριάσεως/29.3.2017 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας έως 31.12.2017, με δυνατότητα παράτασης, για κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Βιολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, στο πλαίσιο του έργου «Αξιολόγηση και Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων» και με τα ακόλουθα προσόντα:

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο Γεωπόνου Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος της αλλοδαπής.
2. Διδακτορικό Δίπλωμα ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυτοπροστασία στο γνωστικό αντικείμενο της Μυκητολογίας.
3. Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών των καλλιεργειών και την αποτελεσματικότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
6. Δύο συστατικές επιστολές
Γενικότερη επιστημονική δραστηριότητα και συμμετοχή σε επιστημονικά/ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη φυτοπροστασία με έμφαση σε θέματα αντιμετώπισης ασθενειών των καλλιεργειών, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια στο αντικείμενο της φυτοπροστασίας, κυρίως σε θέματα αντιμετώπισης ασθενειών των καλλιεργειών και γνώση δεύτερης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ληφθούν υπόψη.

Β. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να είναι υγιείς.

Γ. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Τίτλους σπουδών (πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό) και εφόσον αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον επίσημο κρατικό Ελληνικό φορέα [ΔΙΚΑΤΣΑ ή Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)].
3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης λοιπών προσόντων.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψήφιους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β της παρούσας προκήρυξης.
5. Βιογραφικό Σημείωμα σε 4 αντίτυπα.

– Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του Ινστιτούτου.

– Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), τηλ. 210-8180255.

– Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017