Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό καθηγητών / καθηγητριών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020Ανακοινώνουμε τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει της ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, στα αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και τις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (ε) σχετική

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά από 20/3/2019 μέχρι και την 05/4/2019 μόνο ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου).

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη.

3. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υποψήφιας/ίου.

4. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/ια χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
– Όταν τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
– Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις

Πληροφορίες για κάθε σχετικό θέμα με την υποβολή των αιτήσεων θα παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 μέχρι 14:00 στα τηλέφωνα 210-2424165,6,7.

Όσοι από το διδακτικό προσωπικό που θα διοριστεί επιθυμεί να συνεχίσει και το επόμενο έτος (2020 – 2021) παρακαλείται να αποστείλει στη Σχολή το πρώτο τρίμηνο του εκπαιδευτικού έτους, ήτοι μέχρι την 30/11/2019, ταχυδρομικά (συστημένα) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής είτε από Αστυνομικό Τμήμα είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), σχετική δήλωση (Υπόδειγμα Ε΄). Σε περίπτωση μη αποστολής της εν λόγω δήλωσης θα εκληφθεί ως μη επιθυμία συνέχισης.

Για τη μετέπειτα επικοινωνία της Σχολής με το διδακτικό προσωπικό της παρακαλούνται οι αιτούντες να μας γνωρίσουν αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου και προσωπικό τους, ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσής μας σε περίπτωση αλλαγής τους.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην έδρα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Θρακομακεδόνων 101-Αχαρνές Αττικής).

Το κείμενο της προκήρυξης