Τεχνικές προδιαγραφές των ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Τεχνικές προδιαγραφές των ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) είναι η υγειονομική μονάδα (ΠΦΥ) η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία με διανυκτέρευσηΑριθμ. Α6/Γ.Π.οικ. 103516 – ΦΕΚ B 3206 – 28.11.2014

Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
Ορισμός Μονάδος Ημερήσιας Νοσηλείας
1. Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) είναι η υγειονομική μονάδα (ΠΦΥ) η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία με διανυκτέρευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα που στεγάζει η ΜΗΝ μπορεί να είναι:

i. Χειρουργικού τομέα
ii. Παθολογικού τομέα
iii. Οδοντιατρική.
iv. Μεικτή όταν συνδυάζει δύο ή περισσότερες ιατρικές ειδικότητες.

Άρθρο 2
1) Η ΜΗΝ εγκαθίσταται σε αυτοτελές κτίριο είτε σε λειτουργικά αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή συστεγάζεται αποκλειστικά με άλλο φορέα ΠΦΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που λειτουργεί νόμιμα. Οι χώροι αυτοί πρέπει να κριθούν κατάλληλοι για εγκατάσταση και λειτουργία ΜΗΝ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Η Αυτοτελής ΜΗΝ θα πρέπει να διασυνδέεται επιστημονικά με δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική που βρίσκεται σε ακτίνα απόστασης το πολύ είκοσι χιλιομέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών στη θεραπεία του ασθενή.

Εξαιρετικά εφόσον η ΜΗΝ εγκατασταθεί σε νησί είναι απαραίτητη η διασύνδεσή της με νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική στο νησί στο οποίο πρέπει να υπάρχει τακτική ακτοπλοϊκή ή αεροπορική γραμμή.

2) Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ΜΗΝ είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και αναισθησιολόγου σύμφωνα με τις ισχύουσες για την περίπτωση διατάξεις.

3) Σε ιδιωτικές κλινικές που σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους αναπτύσσουν τμήμα αντίστοιχης ειδικότητας, επιτρέπεται η λειτουργία ΜΗΝ με τις προϋποθέσεις της παρούσας, και αν δεν πληρούνται, με την προσθήκη συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και χώρων και αντιστοίχου ιατρικού εξοπλισμού.

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ με τις λεπτομέρειες των τεχνικών προδιαγραφών για την δημιουργία ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας