Τεχνικός και Τεχνίτης Συντήρησης Έργων Τέχνης. Κατάργηση άδειας

Κατάργηση των συστημάτων αδειοδότησης για την άσκηση επαγγέλματος των ειδικοτήτων: α) Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης και β) Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης. Οι προαναφερόμενες ειδικότητες ασκούνται πλέον ελεύθερα

————-

Αριθμ. Φ.Α.2.1./20464 – ΦΕΚ Β 2262 – 20.08.2014

Κατάργηση συστήματος αδειοδότησης για τα επαγγέλματα του Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης και του Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης– Αποκατάστασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Την κατάργηση των συστημάτων αδειοδότησης για την άσκηση επαγγέλματος των ειδικοτήτων: α) Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης και β) Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης. Οι προαναφερόμενες ειδικότητες ασκούνται πλέον ελευθέρως.

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1139/30083 (ΦΕΚ 552/Β/7-4-2011) «Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» και αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1139/30095 (ΦΕΚ 554/Β΄/7-4-2011) «Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης– Αποκατάστασης μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

———

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη τις διατάξεις 🙂
1. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11-06-1986).
2. Της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999).
3. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-05-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Των παρ. παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-02-2004) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
5. Της παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α’ 244) «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Των άρθρων 6,9, 10 και 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α”/3-05-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις».
7. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
10. Του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27-06-2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», και ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
11. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 (ΦΕΚ 1276/Β΄/1-10-2002) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/11-06-1986)».
12. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613 (ΦΕΚ 1334/Β΄/30-8-2010) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010)».
13. Της αριθ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1561) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ B΄ 261) και με την αρ. ΥΑΠ/Φ.19.7/166/7-2-2013 Απόφαση Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 401).
14. Των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ/τος 73/200 (ΦΕΚ 55/Α΄/21-3-2002) «Επαγγελματικά δικαιώματα και καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των ειδικοτήτων: α) «Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης» Ι.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και β) «Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης– Αποκατάστασης» Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών.
15. Της αριθ. κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1139/30083 (ΦΕΚ 552/Β΄/7-4-2011) «Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης».
16. Της αριθ. κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1139/30095 (ΦΕΚ 554/Β΄/7-4-2011) «Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης».
17. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επαγγελματιών στην πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης και Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης και την ποιοτική βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης από τη δημόσια διοίκηση.
18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,