Τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Αριθμ. 66484/6166 – ΦΕΚ B 69 – 16.01.2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 73100/713/1988 (ΦΕΚ 302 Β) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/1985»