Δικτυακός τόπος για τις πράξεις χαρακτηρισμού δασών

Αριθμ. οικ. 115198/5538 – ΦΕΚ Β 2640 – 06.10.2014

Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α 159).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου
Την ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου στη δικτυακή διεύθυνση dp.ypeka.gr, στον οποίο θα αναρτώνται από τις αρμόδιες Δασικές Αρχές (Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων), οι Πράξεις Χαρακτηρισμού και οι αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ). Η ανάρτηση είναι υποχρεωτική, και γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της αντίστοιχης πράξης.

Με την ίδρυση και λειτουργία του ειδικού δικτυακού τόπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των αποφάσεων που αφορούν Πράξεις Χαρακτηρισμού και αποφάσεις των ΕΕΔΑ

Με την ανάρτηση της Πράξης Χαρακτηρισμού ή της απόφασης της ΕΕΔΑ στον ειδικό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4280/2014 ή να προσφύγει δικαστικώς.

Άρθρο 2
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Αρχείο Αποφάσεων
Στον εν λόγω δικτυακό τόπο τηρείται κεντρικό ηλεκτρονικό αρχείο των αποφάσεων, με την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης. Κάθε ανάρτηση συνοδεύεται από το κείμενο της διοικητικής πράξης, τα μεταδεδομένα που περιγράφουν την απόφαση καθώς και αποτύπωση της θέσης της εξεταζόμενης πράξης.

Ο δικτυακός τόπος θα παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης και αναζήτησης των αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής που θα προσδιορίζονται από τα μεταδεδομένα της κάθε διοικητικής πράξης.

Στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, ο ειδικός δικτυακός τόπος συνεργάζεται με το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να απλουστεύεται η διαδικασία ανάρτησης και να αποφεύγονται οι πολλαπλές καταχωρήσεις των ίδιων δεδομένων και κατά συνέπεια, η τήρηση πολλαπλών αρχείων και Μητρώων.

Στον εν λόγω δικτυακό τόπο θα αναρτούν αποφάσεις εξουσιοδοτημένοι χρήστες, που είναι υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ, καθώς και υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Η διαχείριση και εποπτεία λειτουργίας του δικτυακού τόπου παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής του ΥΠΕΚΑ.

Τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας της εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας των καταχωρήσεων πράξεων χαρακτηρισμού και των αποφάσεων των Ε.Ε.Δ.Α. από τις αρμόδιες Δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, έχει η αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του οργανισμού του Υπουργείου ΠΕΚΑ. Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην ανάρτηση των Πράξεων και των αποφάσεων των Ε.Ε.Δ.Α. οφείλουν να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσης.

Οδηγίες για την ανάρτηση των Πράξεων Χαρακτηρισμού και των αποφάσεων των Ε.Ε.Δ.Α. στο δικτυακό τόπο και την διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών, θα δοθούν από την Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ στους υπεύθυνους για την ανάρτηση υπαλλήλους.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

—-

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄153).
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2303/2013 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ Β΄1632).
4. Το Π.Δ. 46/2014 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ Α΄79).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ436/2014 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ Β΄831).
6. Το ΠΔ 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 167).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159).
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,