ΤΕΕ. Πρόσληψη 4 δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Το ΤΕΕ προκηρύσσει την πλήρωση 4 οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ στην Αθήνα.

Αντικείμενο της απασχόλησης είναι η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο το ΤΕΕ, η μέριμνα της δικαστικής και εξωδίκου προστασίας των συμφερόντων του ΤΕΕ κλπ

Η προκήρυξη του ΤΕΕ με όλες τις λεπτομέρειες για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών

Πηγή: dsa.gr