Τέλη διοδίων στην Εγνατία Οδό και την σήραγγα Ακτίου – Πρεβέζης

Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρεβέζης. (Αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393 – ΦΕΚ Β 2761 – 15.10.2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιβολή τελών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Ακτίου – Πρεβέζης
1. Για τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση και την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και τη λειτουργία και συντήρηση της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρεβέζης επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων από τον ΚΟΚ να κινηθούν επ’ αυτών οχημάτων, ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια) υπέρ της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ».

2. Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήματα:

2.1 Α/Κ Ηγουμενίτσας – Α/Κ Αράχθου

2.2 Α/Κ Αράχθου – Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας)

2.3 Α/Κ Καστοριάς – Α/Κ Βέροιας

2.4 Α/Κ Κλειδiου – Α/Κ Καλοχωρίου

2.5 Α/Κ Λαγκαδά – Α/Κ Στρυμόνα

2.6 Α/Κ Στρυμόνα – Α/Κ Χρυσούπολης

2.7 Α/Κ Χρυσούπολης – Α/Κ Ανατ. Κομοτηνής

2.8 Υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου – Πρεβέζης

3. Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και για κάθε σταθμό διοδίων χωριστά.

Άρθρο 2
Ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος
Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία οχήματος για όλους τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού και της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Ακτίου – Πρεβέζης καθορίζεται στους ακόλουθους πίνακες:

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2014/10/2761_2014_pinakes_diodion.pdf”]

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων Εγνατίας Οδού (ευρώ)
Κατηγορία οχήματος | Ονομασία | Περιγραφή | Μετωπικοί Σταθμοί Πλην Μαλγάρων |Μετωπικός Σταθμός Μαλγάρων

1 Δίκυκλα, τρίκυκλα 1,70 0,80

2 Ελαφρά οχήματα Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,70μ. 2,40 1,20

3 Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) άξονες Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με δύο ή τρεις άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ. 6,00 3,00

4 Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ. 8,40 4,20

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων Υποθαλάσσιας Σήραγγας Ακτίου – Πρεβέζης (ευρώ)
Κατηγορία Οχήματος | Ονομασία | Περιγραφή | Σταθμός Ακτίου

1 Δίκυκλα, τρίκυκλα 0,70 €

2 Ελαφρά οχήματα Επιβατικά ΙΧ με ύψος οχήματος στον εμπρόσθιο άξονα μικρότερο ή ίσο του 1.30μ. Επιβατικά ως άνω με μπαγαζιέρα ή με ρυμουλκό, μικρού σκάφους (βάρκας, φουσκωτού) μέγιστου ύψους μικρότερα των 2 μέτρων 3,00 €

3 Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα Φορτηγά, λεωφορεία ή άλλα οχήματα με 2 άξονες και ύψος οχήματος στον εμπρόσθιο άξονα μεγαλύτερο του 1.30μ, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, οχήματα με ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, μεγάλου σκάφους (βάρκας, φουσκωτού) μεγαλύτερα των 2 μέτρων 5,00 €

4 Φορτηγά λεωφορεία Φορτηγά λεωφορεία με 3 άξονες 8,00 €

5 Φορτηγά λεωφορεία Φορτηγά λεωφορεία με 4 άξονες και ρυμουλκούμενα φορτηγά 14,00 €

Άρθρο 3
Υπόχρεος καταβολής ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διοδίων), επιβολή προστίμων και τρόπος είσπραξης αυτών
1. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διοδίων) είναι ο οδηγός και σε περίπτωση μη καταβολής του από αυτόν, ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Η καταβολή των διοδίων αποδεικνύεται με την απόδειξη πληρωμής, την οποία ο οδηγός έχει υποχρέωση να φυλάσσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επιδεικνύει στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου.

2. Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή των σχετικών διοδίων πιστοποιείται με έγγραφη έκθεση των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας.

3. Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης αποστέλλεται στον υπόχρεο, ο οποίος καλείται να καταβάλει το εικοσαπλάσιο οφειλόμενο τέλος, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παραλαβή της έκθεσης. Η καταβολή γίνεται με κατάθεση του αντιστοίχου χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και αποδεικνύεται με αποστολή προς αυτήν μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία, αντιγράφου της απόδειξης κατάθεσης.

4. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το πρόστιμο βεβαιώνεται με πράξη της εταιρείας στο πενηνταπλάσιο της αξίας των διοδίων. Αντίγραφο της παραπάνω πράξης αποστέλλεται προς είσπραξη στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει σήμερα και συνοδεύεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 89 Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.». Κατά την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών θα γίνεται παρακράτηση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%), ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης και θα αποδίδεται στον ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, ισχύουν και στην περίπτωση μη καταβολής αντιτίμου κατά τη διέλευση οχήματος από λωρίδα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων.

6. Σε περίπτωση που ο χρήστης, κατά τη διέλευσή του από το σταθμό διοδίων, δηλώσει αδυναμία καταβολής των σχετικών διοδίων, ο εισπράκτορας του σταθμού συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη σε ειδικό έγγραφο με τίτλο «έντυπο αδυναμίας καταβολής», το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρη και ο καθένας κρατάει από ένα αντίγραφο. Στο παραπάνω έντυπο αναγράφεται ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει εντός 20 ημερών την αξία των διοδίων, άλλως θα έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 4.

7. Τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2472/1997, η εταιρία δύναται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικές τεχνικές συσκευές, για τη βεβαίωση της μη καταβολής από χρήστες του ισχύοντος διοδίου.

Άρθρο 4
Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων
1. Απαλλάσσονται από την καταβολή των ειδικών τελών κυκλοφορίας (διόδια) οι κατωτέρω κατηγορίες οχημάτων:
α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέροντα ειδικό σήμα.
β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Ασθενοφόρα.
δ. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας οδού», φέροντα ειδικό σήμα, που νομιμοποιούνται δυνάμει συμβάσεων να εισέρχονται στην «Εγνατία Οδό».
ε. Οχήματα Eταιριών Oδικής Βοήθειας, που νομιμοποιούνται – δυνάμει συμβάσεων είτε με την εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είτε με αναδόχους αυτής που συντηρούν το οδικό δίκτυο – να εισέρχονται για σχετικές επεμβάσεις στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και στους καθέτους προς αυτόν οδικούς άξονες και φέρουν σχετικό ειδικό σήμα.
στ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά. Τα οχήματα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «Α.Μ.Α.»), το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης
(π.δ. 241/2005 «Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» – ΦΕΚ Α΄ 290).
ζ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας αναπηρίας, εφόσον, μετά από γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, κρίνονται απαραίτητα για την μετακίνησή τους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων όλες οι κατηγορίες οχημάτων, κατόπιν εντολής του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου της εταιρίας προς τον επικεφαλής του αντίστοιχου σταθμού διοδίων, όπου θα εφαρμοστεί το έκτακτο μέτρο.

Άρθρο 5
Χρήση εσόδων Σταθμού Διοδίων Μαλγάρων
Τα εισπραττόμενα από 26.03.2014 και εφεξής από την εταιρία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τέλη διοδίων στον Σταθμό Μαλγάρων να χρησιμοποιούνται από αυτήν αποκλειστικώς για την συντήρηση και λειτουργία του Σταθμού Διοδίων Μαλγάρων, για τη συντήρηση γενικά του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων και για την κατασκευή, εξοπλισμό και λειτουργία νέων σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
1. Οι αριθμ. Δ17α/011/109/ΦΝ393/11.07.2012 «Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό» (ΦΕΚ Β΄ 2125/12.07.2012), Δ16γ/06/29/Γ/21.01.2013 «Καθορισμός ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διόδια) στο Σταθμό διοδίων Μαλγάρων της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄94/23-01-2013) και Δ16γ/03/341/Γ/18.7.2002 «Καθορισμός τελών διέλευσης (διόδια) των οχημάτων των διερχομένων από την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου –Πρέβεζας» (ΦΕΚ Β΄919/19.07.2002) αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρεβέζης. (Αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393 – ΦΕΚ Β 2761 – 15.10.2014)