Τέλη υπηρεσιών νηολόγησης, υποθήκης και έκδοσης πιστοποιητικών αεροσκαφών

Αριθμ. Δ11/Γ/32739/25729 – ΦΕΚ B 2873 – 29.12.2015
Καθορισμός τελών υπηρεσιών νηολόγησης, υποθήκης και έκδοσης πιστοποιητικών αεροσκαφών