Θέματα υπαγωγής στο νεότερο και ευνοϊκότερο νομοθετικό καθεστώς φορολογικών κυρώσεων

φορολογίαΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΡΕ-ΘΤ8

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 32/2014

Θέμα: Ερωτάται εάν

α. η υπαγωγή του φερόμενου ως φορολογικού παραβάτη στο νεότερο και ευνοϊκότερο νομοθετικό καθεστώς φορολογικών κυρώσεων των διατάξεων του άρθρου 55§2 του ν. 4174/2013 (Κώδ. Φορολογικής Διαδικασίας) συνεπάγεται και την εκ μέρους του αποδοχή της αποδιδόμενης παράβασης και την περαιτέρω απώλεια της δυνατότητας του για την άσκηση ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής προς αμφισβήτηση του καταλογισμού κατά το νόμο και την ουσία, καθόσον αφορά στις υποθέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 και

β. Αν η ερμηνεία που επί του ανωτέρω (υπό α) ερωτήματος, ισχύει και για τις υποθέσεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ως άνω νόμου, δηλαδή για όσες ευρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

Τελικός Υπογράφων Aντιπρόεδρος – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ –

Ημερομηνία Απόφασης 27/01/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης 04/04/2014 13:09:21

Είδος Απόφασης ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Φορέας ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μονάδα Λειτουργοί ΝΣΚ

Αρχείο Λήψη Αρχείου