Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων σε δικαστήρια, δήμους και άλλες υπηρεσίες

Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων σε δικαστήρια, δήμους και άλλες υπηρεσίες. Υποβολή Αιτήσεων υποψήφιων δικηγόρων για άσκηση 

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 40),
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
ασκούμενους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τμήμα της συνολικής άσκησής τους, στο Τ.Π. & Δανείων, από 03/10/2023 έως 02/10/2024, να υποβάλουν αίτηση, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.tpd.gr), δηλ. από 11/9/2023 έως και 21/9/2023.

Η ως άνω διάρκεια των 12 μηνών, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους.
Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Τ.Π. & Δανείων ορίζονται συνολικά σε δεκατέσσερις (14) και κατανέμονται ως εξής:

– δεκατρείς (13) θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία, εκ των οποίων μία (1) θα καταληφθεί κατά προτεραιότητα από άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ), που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και

– μία (1) θέση στο Κατάστημα Πειραιά.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση και υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, με ονοματεπώνυμο και την ένδειξη «Αίτηση – Δικαιολογητικά Πρόσκλησης για Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου»

Η πρόσκληση

 

 

Εγγραφή Ασκούμενων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ – Αρμοδιότητα – Δικαιολογητικά (Πηγή: ΔΣΑ dsa.gr)

Ελλείψει επίσημης ενημέρωσης από τον e-ΕΦΚΑ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και κατόπιν αναφορών πολλών νέων συναδέλφων που αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διαδικασία εγγραφής τους ως Ασκούμενων Δικηγόρων στον Κλάδο Υγείας (π. Τομέων Υγείας Δικηγόρων του π. ΕΤΑΑ), μετά από επικοινωνία του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Αλέξανδρου Μαντζούτσου, με την αρμόδια Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ, εξεδόθη το κάτωθι ,συνημμένο, έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν με σαφήνεια τα εξής:

Α) Αρμόδιες για την εγγραφή και την εν γένει εξυπηρέτηση των Ασκούμενων Δικηγόρων (ως ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ) είναι οι Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Β) Για την εγγραφή των Ασκούμενων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση εγγραφής στο ΔΣΑ (εκτυπωμένη από https://olomeleia.gr/ >> Πληρωμή Εγγραφής).

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3) Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μέσω https://www.gov.gr/), για ένταξη στην ειδική κατηγορία των 33 ευρώ μηνιαίως.

4) ΑΜΚΑ (εκτυπωμένο από ΑΜΚΑ, http://www.amka.gr/).

5) ΑΦΜ (εκτυπωμένο από TAXISnet, https://www1.gsis.gr/).

Κάθε άλλη διαδικασία που ατύπως εφαρμοζόταν στην πράξη λόγω της μεταβατικής κατάστασης των υπηρεσιών στον e-ΕΦΚΑ, όπως η εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, καταργείται.

Συστήνουμε στους Ασκούμενους Δικηγόρους, για την περίπτωση ελλιπούς ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών των Τοπικών Διευθύνσεων, να έχουν μαζί τους το  έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, ώστε να μην αντιμετωπίσουν στο εξής άσκοπη ταλαιπωρία / άρνηση εξυπηρέτησης

 

 

  

 

Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων

Αριθμ. 19075οίκ. – ΦΕΚ τεύχος Β 3538/25.05.2023
Άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στον Οργανισμό Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων.
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 αποφασίζουμε:
 Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Ο.Δ.Α.Π. σε ένα (1) άτομο για τα έτη 2023, 2024 και 2025.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του μέχρι δώδεκα (12) μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
γ) Την μηνιαία αμοιβή του στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
α) Οι ενδιαφερόμενοι-ες ασκούμενοι-ες υποψήφιοι δικηγόροι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ο.Δ.Α.Π. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συνταχτούν σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα και τις οδηγίες αποστολής και υποβολής, οι οποίες θα δοθούν στην ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης-ανακοίνωσης του Ο.Δ.Α.Π.
β) Στις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι-ες δηλώνουν: α) τα στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο γ) τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και επίσης καταθέτουν επισυναπτόμενα: 1) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) 2) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου στον Δικηγορικό Σύλλογο 3) βιογραφικό σημείωμα 4) αντίγραφα τίτλων σπουδών 5) φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τράπεζας, 6) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Επισημαίνεται ότι εφόσον ο-η υποψήφιοςα δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο ασκουμένων, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.
γ) Μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών ο Ο.Δ.Α.Π., επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους-ες και τους καλεί σε προφορική συνέντευξη και το όνομα της/του επιλεγείσας/έντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερησίας απασχόλησης της/του ασκούμενης/ου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου των παρουσιολογίων και άσκησης της/του απασχολούμενης/ου υποψηφίου δικηγόρου θα είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του Ο.Δ.Α.Π. Η αμοιβή της/του ασκούμενης/ου δικηγόρου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Ο.Δ.Α.Π.
Δ. Στο τέλος της διαδικασίας θα χορηγείται στον/ στην ασκούμενη/ο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης.
Αριθμ. 19076οίκ. – ΦΕΚ τεύχος Β 3538/25.05.2023
Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς σε ένα (1) άτομο.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του μέχρι δώδεκα (12) μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
γ) Την μηνιαία αμοιβή του στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
    • Οι ενδιαφερόμενοι-ες ασκούμενοι-ες υποψήφιοι δι-κηγόροι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συνταχτούν σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα και τις οδηγίες αποστολής και υποβολής, οι οποίες θα δοθούν στην ανακοίνωση της σχετικής Πρόσκλησης-Ανακοίνωσης του Επιμελητηρίου.
-Στις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι-ες δηλώνουν: α) τα στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο γ) τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και επίσης καταθέτουν επισυναπτόμενα: 1) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) 2) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου στον Δικηγορικό Σύλλογο 3)βιογραφικό σημείωμα 4) αντίγραφα τίτλων σπουδών. Επισημαίνεται ότι εφόσον ο-η υποψήφιος-α δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο ασκουμένων, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.
    • Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό της μίας (1) διαθέσιμης θέσης, η επιλογή της/ του ασκούμενης/ου θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων στα γραφεία της έδρας του Επιμελητηρίου (Αγίου Κωνσταντίνου 3 στον Πειραιά) και το όνομα της/του επιλεγείσας/έντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερησίας απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες. Η τήρηση και ο έλεγχος του παρουσιολογίου θα γίνεται από το Τμήμα Διοικητικού του Ε.Ε.Π. και η πρόοδος της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου θα γίνεται από τον δικηγόρο που υπηρετεί στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Ε.Π. Η αμοιβή του ασκούμενου δικηγόρου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής από το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικού του Επιμελητηρίου.
Δ. Στο τέλος της διαδικασίας θα χορηγείται στους ασκούμενους δικηγόρους βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου.
Αριθμ. 19077οίκ. – ΦΕΚ τεύχος Β 3538/25.05.2023
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 αποφασίζουμε:
 Α. Ορίζουμε:
α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε τρία (3) άτομα.
β. Το χρονικό διάστημα άσκησης σε έως πέντε (5) μήνες για το έτος 2023, έως δώδεκα (12) μήνες για το έτος 2024 και έως εννέα (9) μήνες για το έτος 2025.
γ. Τη μηνιαία αποζημίωση εκάστου στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του/της ασκούμεν-ου/-ης δικηγόρου θα είναι ανάλογο των αναγκών της υπηρεσίας και κατά ανώτατο όριο οκτώ ωρών. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Νομικός Σύμβουλος ή δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αμοιβή του/της ασκούμενου/-ης θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Β. Η διαδικασία επιλογής ασκούμεν-ου/-ης δικηγόρου είναι η εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμεν-οι/-ες δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό Μητρώου ασκούμενου εάν ήδη έχουν εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους, γ) ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου και δ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του/της αιτούντος/-σης στο ειδικό μητρώο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε δικηγορικό Σύλλογο. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα συνεκτιμηθεί κατά την επιλογή.
Η επιλογή θα γίνει από τριμελή Επιτροπή που θα οριστεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τα εξής κριτήρια μοριοδότησης:
Α. Βαθμός πτυχίου
5.00 – 6.49
50 μόρια
6.50 – 8.49
60 μόρια
> 8.50
70 μόρια
Β. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Καλή γνώση
5 μόρια
Πολύ καλή γνώση
10 μόρια
Άριστη γνώση
20 μόρια
Γ. Προσωπικότητα και προοπτική εξέλιξης
10 μόρια
Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον/στην ασκούμενο/-η σχετική βεβαίωση από το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας, υπογεγραμμένη από το Νομικό Σύμβουλο ή δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Αριθμ. 64444 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Β 6643/22.12.2022
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε δύο (2) άτομα.
β) το χρονικό διάστημα άσκησής τους μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
γ) τη μηνιαία αμοιβή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμενο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Ο.Π.Ε.Κ.Π.Ε.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:

α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
β) Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
i) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ii) αριθμό Μητρώου ασκούμενου εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό Μητρώου ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους και
iii) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
γ) Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων η επιλογή τους θα γίνεται κατόπιν επιλογής από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, άλλως αν αυτό δεν είναι εφικτό, με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με την παρουσία όσων ενδιαφερομένων το επιθυμούν και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε 7,5 ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης των απασχολούμενων ασκούμενων δικηγόρων θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στους ασκούμενους σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως