Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων σε δικαστήρια, δήμους και άλλες υπηρεσίες

Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων σε δικαστήρια, δήμους και άλλες υπηρεσίες

Υποβολή Αιτήσεων υποψήφιων δικηγόρων για άσκηση 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α (Εθνικής Αντιστάσεως 8 στον Άλιμο)

Προσκαλεί

Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, (περίοδος: 10.10.2022 έως 09.10.2023) να υποβάλουν την αίτηση τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.dypa.gov.gr), δηλαδή από την Πέμπτη 22.09.2022 έως και την Δευτέρα 03.10.2022.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση
 

Δήμος Πειραιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι από 16-09-2022 έως και 26-09-2022.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η άσκηση διαρκεί δώδεκα (12) µήνες και οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκουµένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούµενων υποψηφίων δικηγόρων είναι ο προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας, ο οποίος χορηγεί και τη βεβαίωση άσκησης. Η µηνιαία αποζηµίωσή τους ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήµατος – και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µηνός.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουµένων δικηγόρων, υποβάλλεται είτε:

α) στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., είτε:

β) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail [email protected] µε θέµα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ»

Με την αίτηση συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022566, αρµόδια για πληροφορίες κ. Γ. Τρικάτσουλα.

Η πρόσκληση