Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων σε δικαστήρια, δήμους και άλλες υπηρεσίες

Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων σε δικαστήρια, δήμους και άλλες υπηρεσίες. Υποβολή Αιτήσεων υποψήφιων δικηγόρων για άσκηση 

 

Εγγραφή Ασκούμενων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ – Αρμοδιότητα – Δικαιολογητικά (Πηγή: ΔΣΑ dsa.gr)

Ελλείψει επίσημης ενημέρωσης από τον e-ΕΦΚΑ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και κατόπιν αναφορών πολλών νέων συναδέλφων που αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διαδικασία εγγραφής τους ως Ασκούμενων Δικηγόρων στον Κλάδο Υγείας (π. Τομέων Υγείας Δικηγόρων του π. ΕΤΑΑ), μετά από επικοινωνία του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Αλέξανδρου Μαντζούτσου, με την αρμόδια Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ, εξεδόθη το κάτωθι ,συνημμένο, έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν με σαφήνεια τα εξής:

Α) Αρμόδιες για την εγγραφή και την εν γένει εξυπηρέτηση των Ασκούμενων Δικηγόρων (ως ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ) είναι οι Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Β) Για την εγγραφή των Ασκούμενων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση εγγραφής στο ΔΣΑ (εκτυπωμένη από https://olomeleia.gr/ >> Πληρωμή Εγγραφής).

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3) Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μέσω https://www.gov.gr/), για ένταξη στην ειδική κατηγορία των 33 ευρώ μηνιαίως.

4) ΑΜΚΑ (εκτυπωμένο από ΑΜΚΑ, http://www.amka.gr/).

5) ΑΦΜ (εκτυπωμένο από TAXISnet, https://www1.gsis.gr/).

Κάθε άλλη διαδικασία που ατύπως εφαρμοζόταν στην πράξη λόγω της μεταβατικής κατάστασης των υπηρεσιών στον e-ΕΦΚΑ, όπως η εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, καταργείται.

Συστήνουμε στους Ασκούμενους Δικηγόρους, για την περίπτωση ελλιπούς ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών των Τοπικών Διευθύνσεων, να έχουν μαζί τους το  έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, ώστε να μην αντιμετωπίσουν στο εξής άσκοπη ταλαιπωρία / άρνηση εξυπηρέτησης

 
 

Δήμος Καλλιθέας

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Καλλιθέας Αττικής

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

 

Δήμος Πειραιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι από 16-09-2022 έως και 26-09-2022.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η άσκηση διαρκεί δώδεκα (12) µήνες και οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκουµένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούµενων υποψηφίων δικηγόρων είναι ο προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας, ο οποίος χορηγεί και τη βεβαίωση άσκησης. Η µηνιαία αποζηµίωσή τους ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήµατος – και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µηνός.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουµένων δικηγόρων, υποβάλλεται είτε:

α) στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., είτε:

β) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail [email protected] µε θέµα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ»

Με την αίτηση συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022566, αρµόδια για πληροφορίες κ. Γ. Τρικάτσουλα.

Η πρόσκληση