Θέσεις ΕΠΟΠ Βοηθού Νοσηλευτικής για το Πολεμικό Ναυτικό το έτος 2022

Θέσεις ΕΠΟΠ Βοηθού Νοσηλευτικής για το Πολεμικό Ναυτικό το έτος 2022

 

Αριθμ. 400/15/216782/Σ.1050 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 925/01.03.2022
Ορισμός αριθμού Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ) που θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) το έτος 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Ορισμός αριθμού Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) που θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) το έτος 2022

Ο αριθμός των ΕΠ.ΟΠ. ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ) που θα καταταγούν στο ΠΝ το έτος 2022, κατόπιν προκήρυξης, ορίζεται σε πενήντα δύο (52).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως