Τι αλλάζει στην άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση οδηγών

Αλλαγές στην άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων

 

Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε.

1. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης εντύπου άδειας οδήγησης σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχός του, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο που έχει ισχύ πρωτοτύπου.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι συγχρόνως κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας παλαιού τύπου ή και άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί έως 18-01-2013 από Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, η άδεια αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία. Η άδεια αυτή ακυρώνεται, ενσωματώνεται στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης και τηρείται στον φάκελο του ενδιαφερόμενου.

2. Για την έκδοση αντιγράφου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 11 του άρθρου 1 της παρούσας, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:

• Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
• Σε περίπτωση που αιτείται την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής, ότι η άδεια οδήγησης για την οποία αιτείται την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής χάθηκε ή εκλάπη και δεν κρατείται από οποιαδήποτε Αρχή για οποιονδήποτε λόγο.
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους
• μέλους της Ε.Ε. της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν.
• Ότι επιθυμεί την αναγραφή της ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της άδειας οδήγησης.
• Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης και της τυχούσας κατεχόμενης παλαιού τύπου ελληνικής άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.
• Τον/τους κωδικό/ούς παραβόλου (20ψήφιος) του/των e-παραβόλου/ων.

β. Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης, κατά τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

γ. Φωτοαντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης της συνήθους διαμονής στην Ελλάδα, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

δ. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 (Β’ 1697) κοινής υπουργικής απόφασης.

ε. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

στ. Αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

ζ. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

η. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI). Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/οι κωδικός/οί παραβόλου (20ψήφιος) του/ων e-παραβόλου/ων.

3. Είναι επιτρεπτή η χορήγηση αντιγράφου ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης, που κατέχεται από πρόσωπο που δεν έχει πλέον τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και η κατοικία του βρίσκεται σε χώρα εκτός των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην εκδούσα την άδεια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
• Σε περίπτωση που αιτείται την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής, ότι η άδεια οδήγησης για την οποία αιτείται την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής απωλέσθη ή εκλάπη και δεν κρατείται από οποιαδήποτε Αρχή για οποιονδήποτε λόγο.
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελλη-νικής ή κράτους • μέλους της Ε.Ε. της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν.
• Ότι επιθυμεί την αναγραφή της ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρίζεται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της άδειας οδήγησης.
• Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης και της τυχούσας κατεχόμενης παλαιού τύπου ελληνικής άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.
• Τον/τους κωδικό/ούς παραβόλου (20ψήφιος) του/των e-παραβόλου/ων.

β. Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης, κατά τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

γ. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

δ. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 (Β’ 1697) κοινής υπουργικής απόφασης.

ε. Αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

στ. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

ζ. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI). Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/αναγράφονται στην αίτηση ο/οι κωδικός/οί παραβόλου (20ψήφιος) του/ων e-παραβόλου/ων.

4. Αν η άδεια οδήγησης, της οποίας ζητείται η έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς, αλλοίωσης, κλοπής ή απώλειας, έχει λήξει, ακολουθείται η διαδικασία ανανέωσης του άρθρου 8 και όχι η διαδικασία της έκδοσης αντιγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

5. Στο αντίγραφο της άδειας οδήγησης καταχωρίζεται ο κωδικός αριθμός 71, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).»

 

Αριθμ. Δ30/Α3/71830 – ΦΕΚ τεύχος Β 1737/19.03.2024
Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’ αρ. 50984/ 7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).

 

Αναλυτικά οι αλλαγές στην άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης