Τιμή διάθεσης εγχειριδίων Επαγγελματικής Οδήγησης

Αριθ. 39276/5904 – ΦΕΚ Β 1891 – 11.07.2014

Επανακαθορισμός της τιμής διάθεσης των εγχειριδίων «Επαγγελματική Οδήγηση Λεωφορείου – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική Επιμόρφωση)» και «Επαγγελματική Οδήγηση Φορτηγού – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική Επιμόρφωση)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Επανακαθορίζουμε την τιμή διάθεσης των εγχειριδίων «Επαγγελματική Οδήγηση Λεωφορείου – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική Επιμόρφωση)» και «Επαγγελματική Οδήγηση Φορτηγού – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική Επιμόρφωση)» από δέκα (10) ευρώ στο χρηματικό ποσό των τριών (3) ευρώ.

2. Τα παραπάνω εγχειρίδια θα διατίθενται με μέριμνα και ευθύνη των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, μετά την πληρωμή από τους ενδιαφερομένους του παραπάνω ποσού μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «e-παράβολο» σε πίστωση του ΚΑΕ 2419.

3. Κάθε Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών καταγράφει σε ιδιαίτερη κατάσταση τους αριθμούς διπλοτύπου είσπραξης για κάθε εγχειρίδιο που πωλείται και σε ιδιαίτερο φάκελο θα αποθηκεύονται τα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης. Ο χρόνος διατήρησης των παραπάνω φακέλων είναι 2 χρόνια μετά την πώληση και του τελευταίου εγχειριδίου από κάθε παρτίδα που αποστέλλεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Παπάγου, 26 Ιουνίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

——

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 7(δ) του άρθρου 16 του ν.3534/07 (ΦΕΚ 40/Α΄) «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις».
β. Του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006» και ειδικότερα αυτές των άρθρων 6 (παρ. 6) και Παραρτήματος Ι.
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας».
δ. Του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
ε. Του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ. Της αριθμ. 329/03-07-2013 (Β΄ 1655) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου».
ζ. Της υπ’ αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
2. Την ανάγκη επανακαθορισμού της τιμής διάθεσης των εγχειριδίων «Επαγγελματική Οδήγηση Λεωφορείου – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική Επιμόρφωση)» και «Επαγγελματική Οδήγηση Φορτηγού – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική Επιμόρφωση)».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,