Τύπος Υπηρεσιακών Δελτίων Ταυτότητας Αστυνομικού Προσωπικού

elas_adtΑριθμ. 6011/2/74-ζ΄ – ΦΕΚ Β 469 – 25.02.2014

Τροποποίηση της υπ αριθ. 6011/2/74-α από 16/3/2013 Απόφασης Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Τύπος Υπηρεσιακών Δελτίων Ταυτότητας Αστυνομικού Προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων και καθορισμός της αρμόδιας Υπηρεσίας για την εκτύπωση των Δελτίων Ταυτότητας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (ΕΕ 871).

Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α.- Τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (Α” 75) «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου Δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1988/1991 (Α΄ 189).
β.- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 127/1969 και των άρθρων 3 και 12 της υπ” αριθ. 3021/19/53 από 14-10-2005 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1440).
γ.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 Γ παρ. 4 όπως ισχύει και του άρθρου 10 παράγραφος 4 του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12).
δ.- Τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ. 1 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) «Αρμοδιότητες Οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα Οργάνωσης Υπηρεσιών».
ε.- Κανονισμός (Ε.Κ) υπ” αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου /13-12-2004 «Καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών – μελών».
στ.- Η υπ” αριθ. 7004/5/15 από 27-12-2011 απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά, όργανα» (Β΄ 3221).
ζ.- Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.6 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης -Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
η.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του ν. 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 161).
θ. -Τις περιπτώσεις 9 και 10 του κεφαλαίου Γ άρθρο 1 της 7004/3/60 από 6-9-2012 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β” 2459),
ι. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα 43-110 «Ελληνική Αστυνομία», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετά το άρθρο 4 της υπ αριθ. της υπ αριθ. 6011/2/74-α από 16/3/2013 Απόφασης Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β 871), προστίθεται άρθρο 4α, ως εξής:
«Άρθρο 4α
Δελτίο Απόστρατου Αστυνομικού – Θύματος Τρομοκρατίας
1. Στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπήρξε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/1990, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του, «ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ – ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αποστρατευτικός του βαθμός.
2. Αρμόδια για τον καθορισμό του τύπου και την έκδοση του ως άνω Δελτίου, το οποίο δεν έχει ισχύ αστυνομικής ταυτότητας, ορίζεται η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας/4ο Τμήμα Γραφείο Αποστράτων».

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Η υπ” αριθ. 404/2/31 από 29/7/1985 Εγκύκλιος Διαταγή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Καταργείται από 1/3/2014. Τα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας που εκδόθηκαν δυνάμει αυτής παύουν να ισχύουν από την ίδια ως άνω ημερομηνία και οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται να μεριμνήσουν έγκαιρα για την αντικατάσταση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ” αριθ. 6011/2/74 -α από 16/3/2013 απόφαση Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
Ο Υπαρχηγός
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ