Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 25.8.2014
ΠΟΛ 1198ΦΕΚ B 2382 – 08.09.2014

Θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.

3. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1149/14.7.2011 και ΠΟΛ.1129/3.6.2013 καταργούνται από 1.1.2015.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου