Τομέας Ασφάλισης Νομικών. Συμψηφισμός οφειλής ΤΑΝ με επιστροφή φόρου

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ
Τομέας Ασφάλισης Νομικών
tnomik.gr

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ TAN ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ και ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ως οφειλές νοούνται οι πάσης φύσης απαιτήσεις του Ταμείου)

Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α), άρθρο 1, παρ.ΙΑ, υποπ.ΙΑ.2, περ.2 και ΚΥΑ Β/7/11711/884/10.4.2014 (ΦΕΚ 906 τ.Β’) προϋποθέσεις και διαδικασία [συμψηφισμός οφειλών ασφαλισμένων και εργοδοτών, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής τους σε καθεστώς ρύθμισης – άρθρο 2 της ΚΥΑ]

Σχετικά με το συμψηφισμό οφειλής του TAN και ΤΕΑΔ από επιστροφή ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ή ΦΠΑ σας γνωρίζουμε ότι:

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, τηρεί το διακανονισμό με πάγια εντολή στην ΕΤΕ και υποβάλλει αίτηση συμψηφισμού στην ΔΟΥ (για επιστροφή ποσού από ΦΠΑ ή ΦΕ), πρέπει να μας στείλει αίτηση (φαξ 210.5296129) για το συμψηφισμό που αιτήθηκε και το ακριβές ποσό του συμψηφισμού, προκειμένου, αμέσως μετά την απόδοση του ποσού στον TAN, να συμψηφίσουμε το ποσό με επόμενες δόσεις ρύθμισης. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν (από το ποσό επιστροφής) οι επόμενες δόσεις που αναλογούν στο ποσό αυτό και θα συνεχιστεί η ρύθμιση. Ο ασφαλισμένος θα καταλάβει τα ανωτέρω από την κίνηση του λογαριασμού του νωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής στον TAN (που ο ασφαλισμένος είχε αιτηθεί ρύθμισης και επέλεξε την εφάπαξ εξόφληση) πρέπει να ενημερώσει το Ταμείο και να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μηδενιστεί η οφειλή του και να λάβει την επιστροφή είτε από την Εφορία, είτε από τον TAN σε περίπτωση που ήδη έχει αποδοθεί το ποσό επιστροφής από την Εφορία. Επίσης σε εφάπαξ εξόφληση της οφειλής χωρίς ανάκληση του σχετικού αιτήματος ρύθμισης ο ασφαλισμένος πρέπει να ενημερώσει με αίτησή του το Ταμείο.