Τράπεζες. Μηνιαίο όριο μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό

Τράπεζες. Μηνιαίο όριο μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό

Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών

Αριθμ. 27 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 147/25.01.2018
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18-07-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α184), όπως ισχύει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
αποφασίζουμε:Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 84) στο ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 38.950.000) από την 1η Φεβρουαρίου 2018.
Β) Την ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου 2018 ως εξής:
Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:

Αριθμ. 22 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2683/31.07.2017
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 84) στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 36.000.000) από την 1η Αυγούστου 2017

Νέο μηνιαίο όριο αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα με τα capital controls προβλέπει η απόφαση της επιτροπής έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών ΦΕΚ Τεύχος Β 1940/06.06.2017

Τα νέα όρια που ισχύουν από την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 έχουν ως εξής:

Τριψήφιος Κωδικός Αριθμός  Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος Μηνιαίο Όριο Ποσού
11 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17,300,000
14 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 17,300,000
16 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 810,000
17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 17,300,000
26 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 13,200,000
34 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 50,000
56 AEGEAN BALTIC BANK A.T.E. 10,000
69 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 70,000
75 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 30,000
87 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 200,000
88 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 10,000
89 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ- ΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 30,000
91 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣ- ΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 10,000
94 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 10,000
95 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑ- ΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 10,000
99 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 10,000
64 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5,000
71 HSBC BANK PLC 1,050,000
72 UNICREDIT BANK A.G. 20,000
84 CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED 10,000
81 BANK OF AMERICA N.A. 5,000
107 KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 25,000
109 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 30,000
116 PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD 30,000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ 67,615,000

Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το μήνα αναφοράς.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. 7/2016 (Β’2415) απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.Αριθμ. 16 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1489/28.04.2017
Τροποποίηση της αριθ. 15/16.12.16 απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν.4350/2015(Α ́161), όπως ισχύει» (Β ́4203/27.12.2016).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/16.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α ́161), όπως ισχύει» (Β ́4203) ως ακολούθως:

1. Η παρ. Α της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α ́ 84) στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 43.395.000).

2. Ο πίνακας II της παραγ. Β της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:

Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας Καθαρό μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ) από 1/5/2017
MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 12.000.000
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED, Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.) 2.032.000
XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 1.500.000
LCC TRANS-SENDING LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 1.000.000
SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 244.000
NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO S.A., Ισπανία 0
GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 800.000
AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 400.000
BRAC SAAJAN EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο  69.000
EASY PAY AD, Βουλγαρία 200.000
IFS CURRENCY LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 50.000
ΣΥΝΟΛΟ 18.295.000

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 15/16.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α ́161), όπως ισχύει».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 5 Απριλίου 2017

Αριθμ. 15 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4203/27.12.2016
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α ́ 161), όπως ισχύει.

Αριθμ. 10 – ΦΕΚ B 3313 – 14.10.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/ 4.8.2016 απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α 161), όπως ισχύει» (Β 2415)

Αριθμ. 7 – ΦΕΚ B 2415 – 04.08.2016
Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει.

Αριθμ. 8 – ΦΕΚ B 2415 – 04.08.2016
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει.

Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα / επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων

Αριθμ. 6 – ΦΕΚ B 2359 – 29.07.2016
Απόφαση Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών με θέμα τη «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα».

Αριθμ. 1 – ΦΕΚ B 8 – 08.01.2016
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β 2118)

Αριθ. 769
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 84), όπως ισχύει.

Αριθμ. 770
Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 84), όπως ισχύει.

Αριθ. 768
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθ. 767
Καθορισμός: α) νέου εβδομαδιαίου ορίου και β) πρόσθετου εφάπαξ ποσού για την έγκριση συναλλαγών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών

Αριθμ. 765
Καθορισμός εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Αριθμ. 766 /2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 (Β ́1963) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως ισχύει, ως προς το ημερήσιο όριο ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Αριθμ. 763 /2015
Καθορισμός μηνιαίου ορίου εξερχόμενων εμβασμάτων ανά εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος Ίδρυμα Πληρωμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.α της από 18−7−2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α ́ 84) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμ. 764 /2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 (Β ́1963) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως ισχύει, ως προς το ημερήσιο όριο ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Αριθμ. 762 – ΦΕΚ B 1790 – 19.08.2015
Καθορισμός εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Αριθμ. 761 – ΦΕΚ B 1705 – 14.08.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ.664/21.07.2015 (Β ́ 1563/ 24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Αριθ. 759 – ΦΕΚ B 1667 – 10.08.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 (Β ́ 1563/ 24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα»

Αριθμ. 757 – ΦΕΚ B 1625 – 03.08.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 (Β ́ 1563/ 24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Αριθμ. 664 – ΦΕΚ B 1563 – 24.07.2015
Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα