Τράπεζες. Υποχρεούνται σε παράδοση αναλυτικής κατάστασης οφειλών

Οι τράπεζες, το δημόσιο, οι ΟΤΑ και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να παραδώσουν στον οφειλέτη αναλυτική κατάσταση των οφειλών του

 

Με διατάξεις του νόμου 5019/2023 οι τράπεζες, το δημόσιο, οι ΟΤΑ και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή του, αναλυτική κατάσταση των οφειλών του

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5019/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 27/14.02.2023
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 31
Εποπτεία εφαρμογής των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3869/2010

Στο άρθρο 2 του ν. 3869/2010 (Α’ 130), περί προδικαστικού συμβιβασμού για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 διαγράφεται η αναφορά στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού και επικαιροποιούνται η παραπομπή στη νομοθεσία του μητρώου της Ένωσης Καταναλωτών και η αναφορά στον θεσμό του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή, καταργούνται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4, προστίθενται παρ. 6, 7 και 8 και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού

1. Τα μέρη δύνανται πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η διαδικασία και αποτύχει, ο οφειλέτης δύναται να καταθέσει την αίτηση του άρθρου 4 του παρόντος ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου με το αναφερόμενο στο άρθρο 4 του παρόντος περιεχόμενο, καθώς και αντίγραφο του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης. Μετά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, ο οφειλέτης υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 διαδικασία. Στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού ο οφειλέτης δύναται να ζητά τη συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Ένωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του άρθρου 10β του ν. 2251/1994 (Α’ 191) ή του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή ή δικηγόρου.

2. [Καταργήθηκε]

3. [Καταργήθηκε]

4. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή του, αναλυτική κατάσταση των οφειλών του προς αυτά, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται με ακρίβεια το ύψος της οφειλής, αναλυόμενο κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμα, το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της τελευταίας ενήμερης δόσης.

4α. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα αυτών και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να παραδώσουν σε αυτόν εντός της ανωτέρω προθεσμίας αναλυτική κατάσταση: α) των βεβαιωμένων οφειλών στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), αναλυόμενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αναφέροντας και το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής, β) των βεβαιωμένων οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως περιγράφονται στην παρ. 2 εδάφιο β’ στοιχείο β’ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αναλυόμενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, γ) των βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Αν εκχωρηθεί απαίτηση πιστωτή προς τρίτους, ο εκδοχέας που δεν έχει κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελληνική Επικράτεια, οφείλει να ορίσει αντίκλητο στην Ελληνική Επικράτεια κατά το άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και να τον γνωστοποιήσει στον οφειλέτη. Μέχρι τη γνωστοποίηση τεκμαίρεται ως αντίκλητος ο τελευταίος εκχωρητής της απαίτησης με κύρια κατοικία ή έδρα στην ελληνική επικράτεια.

6. Για τις παραβάσεις της παρ. 4 επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε βάρος του πιστωτικού ιδρύματος:

α) σύσταση συμμόρφωσης, εντός προθεσμίας, και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον ή, αν το ελεγχόμενο πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,
β) πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Αν εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου έχουν εκδοθεί σε βάρος του παραβάτη περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της παρ. 4, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

7. Για την επιβολή κυρώσεων, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
β) ενέργειες του πιστωτικού ιδρύματος με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές,
γ) προηγούμενες παραβάσεις της παρ. 4,
δ) το οικονομικό όφελος από την παράβαση.
8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρ. 6 εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).»

 

  

 

Άρθρο 32
Κυρώσεις επί παραβάσεων που αφορούν στην ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις – Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 3758/2009

Το άρθρο 10 του ν. 3758/2009 (Α’ 68), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10
Κυρώσεις

1. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υπό την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119/1) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιβάλλεται:

α) σύσταση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον ή, αν ο ελεγχόμενος έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,
β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Αν εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, έχουν εκδοθεί σε βάρος του παραβάτη περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου, για παραβάσεις του παρόντος το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

Ειδικά για τις παραβάσεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 4, της παρ. 7 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 8, από τις οποίες θίγεται το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το ύψος του προστίμου εφαρμόζεται η παρούσα.

2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρ. 1 εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

3. Για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
β) ενέργειες του παραβάτη με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές,
γ) προηγούμενες παραβάσεις του παρόντος,
δ) το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο παραβάτης.

5. Περίληψη της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1, δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον παραβάτη, εφόσον το ύψος του προστίμου είναι μεγαλύτερο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου, σε περίπτωση υποτροπής. Η περίληψη περιλαμβάνει, ιδίως, την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το ύψος του επιβληθέντος προστίμου.»

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης