Τραπεζικοί λογαριασμοί. Πρόσβαση του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. ΠΟΛ. 1202 – ΦΕΚ B 1957 – 11.09.2015
Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

Άρθρο 1
Στο άρθρο 4 της ΠΟΛ 1258/5−12−2013 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«4.5 Με το Αίτημα 02 ζητείται από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα να απαντήσει για συγκεκριμένο ΑΦΜ Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, για συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου λογαριασμού, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού.
4.6 Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Ε.
4.7 Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσης.
Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ. (Παράρτημα Δ).
4.8 Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 02 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους περιορισμούς και όρους με αυτούς του Μηνύματος 01.»

Άρθρο 2
Στο άρθρο 5 της ΠΟΛ 1258/5−12−2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Αιτήματος 02, ορίζεται η 15−09−2015. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το Αίτημα 02 θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.»

Άρθρο 3
Στην ΠΟΛ 1258/5−12−2013 προστίθενται Παραρτήματα ως εξής:
1. Παράρτημα Ε: Δομή Μηνύματος Αιτήματος 02
2. Παράρτημα ΣΤ: Δομή Μηνύματος Απάντησης Αιτήματος 02.

Άρθρο 4
Το Παράρτημα Δ ́ της Παρούσης αντικαθιστά το Παράρτημα Δ ́ της ΑΥΟ ΠΟΛ 1131/6−5−2014 με την οποία συμπληρώθηκε η ΑΥΟ ΠΟΛ 1258/5−12−2013