Τρόφιμα με λάθος ένδειξη για την γλουτένη είναι επιβλαβή για την υγεία

Τρόφιμα με λάθος ένδειξη για την γλουτένη είναι επιβλαβή για την υγεία

Πότε η επισήμανση για την περιεκτικότητα γλουτένης στα τρόφιμα είναι ακατάλληλη

 

Αριθμ. 92/2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4075/06.09.2021
Χαρακτηρισμός δειγμάτων τροφίμων που περιέχουν γλουτένη χωρίς την κατάλληλη επισήμανση, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 92/2020 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2020, και έχει ως εξής:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Χαρακτηρισμός δειγμάτων τροφίμων που περιέχουν γλουτένη χωρίς την κατάλληλη επισήμανση, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία:

1) Κάθε δείγμα τροφίμου, το οποίο φέρει ένδειξη «χωρίς γλουτένη» ή «πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης» και περιέχει γλουτένη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των ορίων των 20 ή 100 mg/kg τροφίμου, αντίστοιχα, όπως αυτά τίθενται με τις διατάξεις του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 828/2014 της Επιτροπής, της 30ης Ιουλίου 2014, εφόσον έχει χαρακτηριστεί ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 και το Παράρτημα του παραπάνω κανονισμού, χαρακτηρίζεται ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

2) Κάθε δείγμα τροφίμου, το οποίο φέρει ένδειξη «χωρίς γλουτένη» ή «πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης», αλλά δεν φέρει ένδειξη σχετική με την παρουσία δημητριακών και περιέχει γλουτένη σε συγκέντρωση μικρότερη των ορίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά μεγαλύτερη του ορίου ανίχνευσης της εφαρμοζόμενης μεθόδου για την παρουσία γλουτένης, εφόσον έχει χαρακτηριστεί ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ σε σχέση με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 (άρθρα 9 και 21, Παράρτημα ΙΙ), χαρακτηρίζεται ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 
 

3) Κάθε δείγμα τροφίμου, το οποίο δεν φέρει ένδειξη «χωρίς γλουτένη» ή «πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης», ούτε ένδειξη σχετική με την παρουσία δημητριακών, περιέχει όμως γλουτένη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του ορίου ανίχνευσης της εφαρμοζόμενης μεθόδου για την παρουσία γλουτένης, εφόσον έχει χαρακτηριστεί ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ σε σχέση με τα οριζόμενα στον κανονισμό της προηγούμενης παραγράφου, χαρακτηρίζεται ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Δ. ΤΣΙΠΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ
K.-A. ΚΑΡΥΔΗ»

Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως