Τροποποίηση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους, έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων»

Τροποποίηση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους, έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων»

 

Αριθμ. 1699 – ΦΕΚ τεύχος Β 1001/04.03.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14235/10.09.2020 κοινής απόφασης «Πρόγραμμα ‘’Τουρισμός για Όλους’’ έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων» (Β’ 4037).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 14235/08.09.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας με θέμα: «Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων» (Β’ 4037), ως εξής:

1. Η παρ. 1, η παρ. 2, η περ. α και η περ. ε της παρ. 3, η παρ. 7 του άρθρου 2 τροποποιούνται και το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ως δικαιούχοι/ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, όπως παρατείνεται μέχρι 31.12.2021, ορίζονται, αρχικά, όσοι συμπεριλαμβάνονται στο οριστικό μητρώο δικαιούχων/ωφελουμένων του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έτους 2020 και μετά την πραγματοποίηση της από 31/07/2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν κληρώθηκαν. Από το σύνολο αυτών καταρτίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, το οριστικό μητρώο δικαιούχων/ωφελουμένων του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων και δημοσιεύεται πίνακας οριστικού μητρώου δικαιούχων/ωφελουμένων του εν λόγω προγράμματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.tourism4ll.gov.gr, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Οι δικαιούχοι δύνανται να κάνουν χρήση του e-voucher, ως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης, εφόσον το επιθυμούν και συμφωνούν με τους όρους του προγράμματος ως ορίζονται στη Δημόσια πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του e-voucher δεν είναι δεσμευτική.

2. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, όπως παρατείνεται μέχρι 31.12.2021, δημοσιεύεται δημόσια πρόσκληση που ορίζει ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, από φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων το φορολογικό έτος 2019 και σε κάθε περίπτωση, όπως προσδιορίζεται στην σχετική δημόσια πρόσκληση. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

3. Πέραν των ωφελουμένων μελών που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ως «Ωφελούμενοι» των νέων δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ορίζονται:

α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2003 έως και 31.12.2018, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών,
β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία,
γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν,
δ) οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» των ως άνω περιπτώσεων β’ και γ’, ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%. Το άτομο που δηλώνεται ως συνοδός δεν είναι απαραίτητο να είναι γονέας ή ο έχων την επιμέλεια.
ε) ειδικά για την κατηγορία ανήλικων δικαιούχων, ήτοι φυσικών προσώπων που έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2019, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συνοδού του ως ωφελούμενου μέλους.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

5. Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 7 της παρούσας, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

6. Οι νέοι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μετέχει η αίτηση του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των ωφελουμένων μελών του, εφόσον υπάρχουν.

7. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, όπως παρατείνεται μέχρι 31.12.2021:

α) Όσοι είναι ήδη δικαιούχοι e-voucher του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2020 και «Τουρισμός για Όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, ήτοι όσοι υπέβαλαν οριστικοποιημένη και εγκεκριμένη αίτηση κατά τη διαδικασία αιτήσεων του Προγράμματος βάσει της υπ’ αρ. 9126/17.06.2020 Δημόσιας Πρόσκλησης, όπως ισχύει, και έλαβαν μέρος στην από 31/7/2020 κλήρωση, ανεξαρτήτως αν κληρώθηκαν ή όχι, οι οποίοι εξαργυρώνουν τα vouchers που έχουν λάβει μέχρι 31.12.2021.

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 και 2021-2022 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

γ) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.».

2. To άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων δικαιούχων έως 31.12.2021.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 τροποποιείται και το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Ως «Πάροχοι» νοούνται τα Toυριστικά Γραφεία κατά την έννοια του ν. 393/1976 (Α’ 199), όπως ισχύει, τα οποία παρέχουν για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος «τουριστικά πακέτα», εντός της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 7/2018
(Α’ 12).
2. Οι «Πάροχοι» στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω δραστηριοτήτων τους δύνανται να συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, στο εξής «συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» (ενδεικτικά αναφέρονται τουριστικά καταλύματα, εταιρείες ακτοπλοϊκές/αεροπορικές, διοργάνωσης εκδρομών, δραστηριοτήτων κ.α.), οι οποίες πρέπει να λειτουργούν νομίμως, όπως κατά περίπτωση νόμος ορίζει.
3. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στα ταξιδιωτικά γραφεία και εμμέσως στις συνεργαζόμενες με αυτά επιχειρήσεις, όλης της χώρας, που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013. Η ενίσχυση τόσο των τουριστικών γραφείων όσο και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με αυτά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 € Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιονδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
4. Σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι και οι συνεργαζόμενες αυτών επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013.».

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται οι λέξεις «έτος 2018» με τις λέξεις «έτος 2019».

5. Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται για την κατάρτιση συμπληρωματικών μητρώων παρόχων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.».

6. Η παρ.7 του άρθρου 11 καταργείται.

7. Οι παρ. 2, 6, 7, 8, 9 και 13 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 11 και 14 και το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ e-voucher από τις πιστώσεις του ΠΔΕ

1. Οι πάροχοι/τουριστικά γραφεία υποβάλλουν για την πληρωμή τους, στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, που καθορίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αναρτώνται από τους παρόχους/τουριστικά γραφεία για την πληρωμή τους είναι:
I. Προτυποποιημένη Σύμβαση μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου του προγράμματος.
II. Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού του τουριστικού γραφείου με τον ταξιδιώτη ορθά και πλήρως συμπληρωμένη βάσει του π.δ. 7/2018 (Α’ 12).
III. To e- voucher (διατακτική ταξιδίου) ηλεκτρονικά συμπληρωμένο στην εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.
IV. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου για το IBAN του λογαριασμού, εφόσον η τράπεζα δεν επιστρέψει ένδειξη ταύτισης του ΑΦΜ με τον IBAN του λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της παρούσας.
V. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τη συνολική δαπάνη.
VI. Ασφαλιστήρια οργανωμένων ταξιδίων (π.δ. 7/2018).
VII. Επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση των παρόχων/τουριστικών γραφείων σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ο παρόχος τουριστικό γραφείο δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι θα αποδώσει σε κάθε περίπτωση το ποσοστό επιδότησης που αναλογεί στις συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις.
VIII. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης, εκάστης από τις συνεργαζόμενες με τον πάροχο επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα συγκεντρώνονται από τους παρόχους-τουριστικά γραφεία. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
IX. Πίνακες στην εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθώς και με το συνολικό ποσό των αξιώσεων ανά ΑΦΜ επιχείρησης για τους ίδιους τους παρόχους καθώς και για τις συνεργαζόμενες με αυτούς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.
X. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1 καθώς και της παρ. 3 (για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου) του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), σύμφωνα με πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

3. Η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαδικασία πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση, μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση ή/και αδυναμία εκκαθάρισης της πληρωμής, δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Ο έλεγχος των δηλώσεων σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, βάσει των δηλωθέντων στην υπεύθυνη δήλωση από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν από την οικεία επιχείρηση βάσει του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιονδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, και δεν υπερβαίνει τα 200.000 € Δημόσια Δαπάνη (Κανονισμός ΕΕ 1407/2013).Το ποσό της ενίσχυσης των τουριστικών γραφείων και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τα e-voucher (διατακτική ταξιδίου) επιμερίζεται στα ποσά που λαμβάνει κάθε επιχείρηση.

5. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των υπεύθυνων δηλώσεων των παρόχων – τουριστικών γραφείων σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), διαπιστωθεί υπέρβαση του ποσού των 200.000 € σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν θα πραγματοποιείται πληρωμή από το Υπουργείο Τουρισμού.

6. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των Υπεύθυνων Δηλώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τους παρόχους/τουριστικά γραφεία σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), διαπιστωθεί υπέρβαση του ποσού των 200.000 € σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, η αποπληρωμή του voucher θα πραγματοποιείται μόνο για τα τουριστικά γραφεία ή/και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δεν σωρεύουν.

7. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής υποβάλλονται από τον πάροχο κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του φορέα υλοποίησης μέσω της εφαρμογής www. tourism4all.gov.gr.

8. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος τηρούνται τα στοιχεία των παρόχων και τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της εφαρμογής www.tourism4all. gov.gr. Έπειτα από την επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων και στη συνέχεια πριν από την εκκαθάριση και πληρωμή δημιουργούνται:
α) Αναλυτική κατάσταση παρόχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN κάθε παρόχου με τα αντίστοιχα ποσά τους. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή
που περιλαμβάνει την περίοδο πληρωμής και το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

9. Οι ανωτέρω καταστάσεις διαβιβάζονται εντύπως στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία, βάσει της συγκεντρωτικής κατάστασης, μεταφέρει το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 711, στον ενδιάμεσο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου No 2424221105 “Πληρωμές ΠΔΕ Υπουργείου Τουρισμού μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ” με ΙΒΑΝ GR3801000230000002424221105 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps). Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός Νo 2424221105 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων.

10. Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. η οποία μεταφέρει τα ποσά χρεώνοντας τον ενδιάμεσο λογαριασμό και πιστώνοντας τους λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών των παρόχων, με βάση την αναλυτική κατάσταση που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Τουρισμού για τις ανωτέρω πληρωμές και για όσες εξ αυτών απέτυχαν να πληρωθούν.

11. Για τη διενέργεια της πληρωμής, ο λογαριασμός του ελληνικού Δημοσίου της παρ. 9 του παρόντος, θα έχει επαρκές υπόλοιπο για το μεταφερόμενο κεφάλαιο και την ανά συναλλαγή προμήθεια, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/ 12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

12. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR3001000230000000000002002 ως έσοδα του ΠΔΕ. Τα ποσά αυτά αποτυπώνονται από το φορέα υλοποίησης σε νέα αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση τηρουμένης της διαδικασίας των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

13. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Τουρισμού. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων είναι: i) Συγκεντρωτική κατάσταση του σημείου 8β του παρόντος, ii) Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από τον λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ, iii) Extrait του λογαριασμού του έργου που τηρείται στην ΤτΕ.

14. Πάροχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» που εδρεύουν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της έδρας τους τη χρονική περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021 δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα πληρωμής ανεξαρτήτως της περιόδου εξαργύρωσης της διατακτικής ταξιδίου (voucher) και τα αιτήματα αυτά ελέγχονται κατά προτεραιότητα.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως