Τρόπος καταβολής και απόδοσης ΦΠΑ στα κράτη μέλη κατανάλωσης

Αριθμ. ΠΟΛ 1156 – ΦΕΚ B 1672 – 11.08.2015
Τρόπος καταβολής και απόδοσης ΦΠΑ στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)