ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίου υγείας συζύγου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΣΜΕΔΕ

Για ασφάλιση συζύγου και Αλλοδαπής συζύγου (εκτός χωρών ΕΕ)

Οδηγίες συμπλήρωσης

 1. Η Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνονται, υπογράφονται από τον ίδιο τον μηχανικό και κατατίθενται μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά ή από τον ίδιο ή από την σύζυγο ή από τρίτο άτομο με εξουσιοδότηση θεωρημένη από την Αστυνομία ή με επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του μηχανικού.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Δύο Φωτογραφίες
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου Ελληνικής Αρχής (ελληνικό ληξιαρχείο, ελληνική προξενική αρχή ή ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών για γεγονότα εξωτερικού) ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (που εκδίδεται από τον Δήμο)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι η σύζυγος μου δεν εργάζεται, δεν είναι ασφαλισμένη και δε δικαιούται να ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, σε περίπτωση όμως που ασφαλιστεί είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τον Κλάδο Υγείας και να τη διαγράψω από αυτόν
 4. Βεβαίωση ασφάλισης διαγραφής από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα δηλ. ΙΚΑ και Λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (που τυχόν ήταν ασφαλισμένη) στην οποία θα αναφέρεται το ακριβές διάστημα ασφάλισής της (έναρξη – λήξη) και ότι δεν δικαιούται σ’ αυτόν Νοσοκομειακής και Υγειονομικής περίθαλψης
 5. Εκκαθαριστικό εφορίας ? κοινή φορολογική δήλωση με τον σύζυγο από την οποία να Προκύπτει ότι η σύζυγος δεν έχει εισοδήματα στο όνομά της από Μισθωτές Υπηρεσίες ή από Ελεύθερα Επαγγέλματα. Εάν δεν υπάρχει κοινή δήλωση, το εκκαθαριστικό της συζύγου και του συζύγου του τελευταίου οικονομικού έτους ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση. (Κατ’ έτος υποχρεούται το έμμεσο μέλος να υποβάλλει φορολογική δήλωση (φωτοτυπία) για να έχει περίθαλψη), σύμφωνα με το ( αρθρ.5 παρ. 2/ε του Ν.2472/97 ) είναι υποχρεωτική η προσκόμιση και η κατάθεση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας στην Υπηρεσία μας προς προστασία εννόμου Δημοσίου συμφέροντος.
 6. Ο Αριθμός ΑΜΚΑ της συζύγου.
 7. Το βιβλιάριο του Μηχανικού (Ν.Δ. 1259/72 άρθρο 1)
 8. Για εγγραφή αλλοδαπής συζύγου, πολίτη κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επί πλέον δικαιολογητικά είναι:
 • Αντίγραφο Διαβατηρίου της συζύγου
 • Άδεια Παραμονής ή την σχετική Βεβαίωση που έχουν πάρει από το Υπ. Εσωτερικών (Δ/νση Αλλοδαπών) για χορήγηση άδειας παραμονής όπως ο Ν.3386/2005 ΦΕΚ 212 Α και οι σχετικές εγκύκλιοι ορίζουν

Προϋπόθεση Εγγραφής

Η καταβολή όλων των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και το τρέχων εξάμηνο. (Ν. 915/79 άρθρο 31)

Η έκδοση βιβλιαρίου Υγείας γίνεται αυθημερόν εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που το αίτημά σας απορριφθεί μπορείτε να ασκήσετε ένσταση προς το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ εντός τριών μηνών από της κοινοποιήσεως της απάντησης ? απόφασης του Τμήματός μας