ΤΣΜΕΔΕ: Ευρωπαϊκή Κάρτα Κλάδου Υγείας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΣΜΕΔΕ

Δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη η σχετική αίτηση (μία για κάθε μέλος χωριστά)
  2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες ή φωτοαντίγραφο της παλιάς κάρτας
  3. Για τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών υποχρεωτικά
  4. Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο ή βεβαίωση εισφορών μη οφειλής
  5. Παίρνετε αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση (3ος όροφος)
  6. Τέλος, όλα τα δικαιολογητικά να τα καταθέσετε στον Κ.Υ.Τ.

Σημειώσεις :

  1. Η ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Κλάδου Υγείας) ισχύει για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και για τη Νορβηγία, το Λιχνεστάιν, την Ισλανδία και την Ελβετία
  2. Πληροφορίες για την χρήση της αναφέρονται αναλυτικά στο πίσω μέρος της κάρτας
  3. Η ΕΚΑΑ ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος (π.χ. από 1.1.2006 έως 31.12.2006) εφόσον έχουν εξοφληθεί οι εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους (δηλ. μέχρι 31.12.2005)
  4. Τέλος, η διαδικασία για την έκδοση νέας κάρτας μετά την λήξη της παλαιάς είναι η ίδια με τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παραπάνω