ΤΣΜΕΔΕ. Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

amea-150x150Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, που εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους, εφόσον είχαν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67 % , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4224/2013 άρθρο 16 ισχύουν τα εξής:

Α) Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει από 01/11/2013 ή λήγει μέχρι 28/02/2014 μπορούν να υποβάλουν αίτημα για παράταση της αναπηρικής σύνταξης για ένα εξάμηνο στο Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή στο Τμήμα Διαδοχικής ασφάλισης ΕΕ και Διμερών Συμβάσεων του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ για τις περιπτώσεις συνταξιούχων Διαδοχικής .

Β) Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει μέχρι 31/10/2013 κι έχουν δικαιωθεί ήδη την εξάμηνη παράτασ η σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 κι εξάμηνη παράταση έχει ήδη λήξει ή λήγει μέχρι 28/02/2014 μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για καταβολή της σύνταξης από λήξεως της εξάμηνης παράτασης και έως 28/02/2014.

Το ποσό που θα καταβάλλεται είναι το ποσό σύνταξης που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Επί εγκριτικής γνωμάτευσης θα εκδίδεται Απόφαση συνέχισης της σύνταξης και θα συμψηφίζονται τα ποσά που χορηγήθηκαν.

Επί απορριπτικής θα εκδίδεται Απόφαση και θα αναζητούνται οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές ενώ στην περίπτωση π ου δεν χορηγούνται παροχές θα αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο υποψήφιος συνταξιούχος ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παράταση, είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση (με την αναγραφή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγου εφόσον ο/η αιτών/ουσα είναι έγγαμος/η)

2. Υπεύθυνη Δήλωση (ως το συνημμένο υπόδειγμα), που να δηλώνει: «Έλαβα γνώση του άρθρου 16 του Ν. 4224/2013 και του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 ότι δικαιούμαι παροχές συντάξεων και περίθαλψης για έξι μήνες τις οποίες όμως υποχρεούμαι να επιστρέψω εφόσον δεν κριθώ με συντάξιμο ποσοστό. Υποχρεούμαι επίσης να προσκομίσω άμεσα τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ – μόλις εκδοθεί – προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική ή απορριπτική απόφαση».

3. Αποδεικτικό κατάθεσης στα ΚΕΠΑ του αιτήματος εξέτασης.

4. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος στα ΚΕΠΑ να προσκομίζεται βεβαίωση από τα ΚΕΠΑ στην οποία να αναφέρεται ότι το αίτημα εκκρεμεί προς κρίση χωρίς υπαιτιότητα του συνταξιούχου