ΤΣΜΕΔΕ. Ρύθμιση οφειλών ν. 4321/2015. Νέες δόσεις Ν. 4336/2015

ΤΣΜΕΔΕ. Ρύθμιση οφειλών

ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4336/2015
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4336/2015

Αγαπητοί ασφαλισμένοι του Ταμείου μας,

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, με τις διατάξεις του Ν.4336/2015 (παρ.Ε υποπ.Ε1 αρθρ.1) τροποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή μετά τον χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις. Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% και υπολογίζεται ετησίως με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%).

Της νέας επιβάρυνσης δύνανται να εξαιρεθούν οφειλέτες με κύρια οφειλή έως 5.000€, που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση Ν.4321/2015 (100 δόσεις) εφόσον πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

-Η οφειλή τους, που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση, υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος

-Η ακίνητη περιουσία τους, όπως προκύπτει από την δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000€.

Οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ETAA-ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, έως 29/12/15, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος Οικ. Έτους 2015 (χρήση 2014)

-Αντίγραφο Πράξης Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων Οικ. Έτους 2015 (χρήση 2014) (ΕΝΦΙΑ).

Στην περίπτωση όσων ασφαλισμένων ΔΕΝ έχουν κάνει ποτέ δήλωση Ε9 και κατά συνέπεια ΔΕΝ μπορούν να προσκομίσουν το Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να προσκομισθεί (ηλεκτρονικά) «Υπεύθυνη Δήλωση» στην οποία να αναφέρετε ότι:

Δηλώνουν υπευθύνως την ΜΗ ύπαρξη «Αντιγράφου Πράξης Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων», ακόμα και με μηδενικό ποσόν.

Εν κατακλείδι,

Α) για την κατηγορία οφειλών άνω των 5.000€ ήδη από τις 10/12/2015 έχουν αναπροσαρμοστεί τα δοσολόγια των διακανονισμών (αρχής γενομένης από την δόση του Δεκεμβρίου 2015) και στους πιστοποιημένους χρήστες έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικώς με e-mail.

Β) για την κατηγορία οφειλών έως και τις 5.000€, θα γίνει η εκκαθάριση των δικαιολογητικών που προσκόμισαν με την ηλεκτρονική τους αίτηση στις αρχές του Νέου Έτους και θα αναπροσαρμοστούν ΜΟΝΟ οι διακανονισμοί που ΔΕΝ εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις. Τα νέα δοσολόγια για την κατηγορία αυτή θα αναπροσαρμοστούν (αρχής γενομένης από την δόση του Ιανουαρίου 2016) και στους πιστοποιημένους χρήστες θα αποσταλούν και πάλι ηλεκτρονικά με e-mail.

Γ) οι μη πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ταμείου θα πρέπει να παραλάβουν τα ΝΕΑ τους δοσολόγια από τα γκισέ των υποκαταστημάτων του Ταμείου.

-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ κατάθεσης των ηλεκτρονικών σας αιτήσεων θα βρείτε στον υπερσύνδεσμο
www.tsmede.gr/N3336

-Οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί στην υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ .

Εκ της Διεύθυνσης Εισφορών

————-
ΤΣΜΕΔΕ
20.04.2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ∆ιεύθυνση Εισφορών πληροφορεί τους ενεργούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και τις εταιρείες οι οποίες απασχολούν, μισθωτούς μηχανικούς και έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής τους στον ισχύοντα διακανονισμό του Ν. 4321/2015(ΦΕΚ 32Α).

Προκειμένου, να ενημερωθείτε σχετικά και εφόσον κρίνεται σκόπιμο να ενταχθείτε, παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα κατά τόπους γραφεία / τμήματα μέχρι τις 30/04/2015 (ημερομηνία λήξης του παρόντος διακανονισμού).

Εκ της ∆/νσης Εισφορών