Βουλευτικές εκλογές 2015. Χώροι και προβολή κομμάτων προεκλογικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Θ. Φλώρος, Π. Καλδή
Τηλέφωνα: 2131361131, 2131361311
Φαξ: 2131361140
E-mail: [email protected] [email protected]

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 31 ∆εκεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 51800

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών