Βουλευτικές εκλογές 2019. Εκλογική αποζημίωση δικαστικών, αστυνομικών, λιμενικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων

Βουλευτικές εκλογές 2019. Εκλογική αποζημίωση δικαστικών, αστυνομικών, λιμενικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων

Καταβολή  ειδικής εκλογικής αποζημίωσης  για τις Βουλευτικές εκλογές 2019 

Μάθε που ψηφίζεις

 

Αριθμ. 49214 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2635/28.06.2019
Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου σε  εννιακόσια ευρώ (900 €)  συνολικά, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Αριθμ. 49545 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2641/28.06.2019
Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

α. Στους εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και Δόκιμους Υπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και στους προς αυτούς αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, [Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ καθώς και στο προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων], πλην εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα.
γ. Στους εν ενεργεία Συνοριακούς Φύλακες και Εκπαιδευόμενους Συνοριακούς Φύλακες.
δ. Στους εν ενεργεία Ειδικούς Φρουρούς και Εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς.
ε. Στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και Εκπαιδευόμενους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής  εργασίας.

Αριθμ. 49541 – ΦΕΚ Τεύχος B 2640/28.06.2019
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση:
α) σε πενήντα (50) υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ύψος των τριακοσίων σαράντα ευρώ (340 €),
β) σε εκατόν ογδόντα (180) υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ύψος των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170 €) και
γ) σε επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης της χώρας στο ύψος των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170 €),

Αριθμ. 49544 – ΦΕΚ Τεύχος B 2640/28.06.2019
Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

– επτά χιλιάδες τριακόσιους πενήντα (7.350) εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς, Λιμενοφύλακες, Δόκιμους Αξιωματικούς – Υπαξιωματικούς – Λιμενοφύλακες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Αριθμ. 37016 – ΦΕΚ Τεύχος B 2635/28.06.2019
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για την έκτακτη απασχόλησή τους Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω υπαλλήλους, στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600 €)  για κάθε έναν

Σχετικά:

Εκλογική αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων βουλευτικές εκλογές 2019