Βουλευτικές Εκλογές 2019. Πως θα γίνει η συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων

Βουλευτικές Εκλογές 2019. Πως θα γίνει η συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων

Καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών 7-7-2019Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7 Ιουλίου 2019.

Τα αποτελέσματα των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 θα συγκεντρωθούν σε κάθε νομό (εκλογική περιφέρεια) από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα μεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και μετά το Υπουργείο, αφού τα συγκεντρώσει, θα τα διοχετεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο – διαδίκτυο), με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων ή μεμονωμένων υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές.

Όπου αναφέρεται παρακάτω «Περιφερειακή Ενότητα», για το Νομό Αττικής εννοείται η Περιφέρεια Αττικής.

A. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσμα σε κάθε εκλογικό τμήμα συμπληρώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο ειδικό προτυπωμένο έντυπο, με όμοια αντίτυπα του οποίου εφοδιάζονται οι εφορευτικές επιτροπές, τα αρμόδια γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας του νομού και όλοι οι δήμοι της οικείας εκλογικής περιφέρειας (νομού).

Το βράδυ των εκλογών θα μεταδοθούν, κατά εκλογικό τμήμα, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων ή μεμονωμένων υποψηφίων από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νομού τηλεφωνικά στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος οφείλει, αμέσως μόλις τελειώσει τη διαλογή, να μεταδώσει μέσω του οικείου ∆ήμου με FAX, κάνοντας χρήση των ασφαλών γραμμών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του νομού, στον οποίο υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων υπέρ συνδυασμών των αυτοτελών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων ή των μεμονωμένων υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του π.δ. 26/2012.

Εάν η μετάδοση με fax δεν καταστεί δυνατή, αυτή γίνεται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Προκειμένου για τα αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς που προέρχονται από διαφορετική εκλογική περιφέρεια από εκείνη στην οποία έχει συσταθεί το ειδικό εκλογικό τμήμα, τα υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων αποτελέσματα θα μεταδοθούν από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, χωρίς καμία καθυστέρηση με την ίδια διαδικασία μέσω του οικείου δήμου (δηλαδή με FAX μέσω των ασφαλών γραμμών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, και αν αυτό δεν είναι δυνατό με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο), στη βασική εκλογική περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι εκλογείς αυτοί (άρθρο 96 παρ. 8β π.δ. 96/2012).

Επομένως, οι Περιφερειακές Ενότητες πρέπει να ανταλλάξουν με τους δήμους, στους οποίους θα συσταθούν αμιγή εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών τους, πληροφορίες για τους αριθμούς FAX, με τους οποίους θα γίνει η μετάδοση των αποτελεσμάτων (αριθμός FAX αποστολής και αριθμός FAX λήψης).

Για υποβοήθηση της επικοινωνίας μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων και δήμων, επισυνάπτεται κατάλογος με τις διαθέσιμες πληροφορίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (αριθμοί τηλεφώνων και αριθμοί FAX), οι οποίες όμως πρέπει να επιβεβαιωθούν.

Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα από το αμιγές εκλογικό τμήμα του δήμου Αιγάλεω, που έχει συσταθεί για τους ετεροδημότες της εκλογικής περιφέρειας Κορινθίας, θα αποσταλεί απευθείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, μέσω του δήμου Αιγάλεω.

Προκειμένου για τα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς από διάφορες (περισσότερες της μίας) βασικές εκλογικές περιφέρειες:

– Η Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού τμήματος αριθμεί και μονογράφει τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξει (άρθρο 97 του π.δ. 26/2012).

Στη συνέχεια τοποθετεί τους φακέλους στον εκλογικό σάκο και τον παραδίδει στον οικείο δήμο.

Στη συνέχεια οι προερχόμενοι από τα ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών σάκοι παραδίδονται στην Εφετειακή Επιτροπή έδρας της Εφετειακής Περιφέρειας.

– Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας ενεργείται από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή και τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές.

– Εν συνεχεία, το αποτέλεσμα υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων θα σταλεί στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή κάθε Εφετείου, στο οποίο υπάγονται αυτές οι εκλογικές περιφέρειες.

Το αποτέλεσμα κάθε Εφετείου θα σταλεί, αφού συγκεντρωθούν σε κάθε Εφετείο οι σάκοι όλων των μεικτών εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του, γίνει η διαλογή των ψηφοδελτίων και εκδοθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Οι πρόεδροι των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών ανακοινώνουν εγγράφως (έντυπο μετάδοσης), χωρίς καθυστέρηση στον οικείο αντιπεριφερειάρχη της αντίστοιχης βασικής εκλογικής περιφέρειας, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών (παρ. 4 του άρθρου 97 του π.δ. 26/2012).

Επομένως, οι Περιφερειακές Ενότητες πρέπει να ανταλλάξουν με τα Εφετεία, από τα οποία θα περιμένουν αποτελέσματα, πληροφορίες για τους αριθμούς FAX, με τους οποίους θα γίνει η μετάδοση των αποτελεσμάτων (αριθμός FAX αποστολής και αριθμός FAX λήψης).

Για υποβοήθηση της επικοινωνίας μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Εφετείων επισυνάπτεται κατάλογος με τις διαθέσιμες πληροφορίες (αριθμοί τηλεφώνων και αριθμοί FAX), οι οποίες όμως πρέπει να επιβεβαιωθούν.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα από τα εκλογικά τμήματα των δήμων των εδρών των Περιφερειακών Ενοτήτων μπορούν να φθάσουν στις Περιφερειακές Ενότητες και με αγγελιοφόρο, εφόσον κριθεί, σε συνεννόηση με τη Περιφερειακή Ενότητα, ότι αυτό συντομεύει τη διαδικασία.

 

 2. Το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί από τις εφορευτικές επιτροπές και τους δήμους για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νομού, είναι κατάλληλα συμπληρωμένο (προτυπωμένο) με τα ονόματα των κομμάτων για κάθε εκλογική περιφέρεια.

Το κάθε προτυπωμένο έντυπο, αφού συμπληρωθεί, υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, θέτοντας και ολογράφως το ονοματεπώνυμό του, και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.

Το Υπουργείο έχει αποστείλει τα ανωτέρω προτυπωμένα έντυπα στις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου, να εφοδιαστούν οι εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων και όλοι οι δήμοι του νομού τους με φροντίδα του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.