Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΟΑΕΔ 2021-2022. Αποτελέσματα αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού

Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΟΑΕΔ 2021-2022. Αποτελέσματα αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού

με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

 

Την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) του ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τη ΣΟΧ1/2021.

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των ΒΝΣ ΟΑΕΔ θα διαρκέσει από την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 έως και την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο-επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

 
 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δείτε τους πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων

1.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΟΧ1-2021Ο.Α.Ε
2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΟΧ1-2021 Ο.Α.Ε.Δ
3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ1-2021 Ο.Α.Ε.Δ