Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Καθορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων και η διαδικασία για την άσκηση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου ΩραιοκάστρουΑριθμ. 60768 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4093/19.09.2018
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ωραιοκάστρου

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε ένα (1) άτομο.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δ.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Ωραιοκάστρου και υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και επισυνάπτουν βιογραφικό σημείωμά τους.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες της μιας, η επιλογή θα γίνεται από τον εκάστοτε προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας ή από τον αρχαιότερο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου. Το όνομα του επιλεγέντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου, σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου, είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ο αρχαιότερος δικηγόρος. Η αμοιβή του θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Δ. Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.