ΞΕΝΙΑ Δήμου Φαιστού. Πρόσληψη 6 ατόμων

ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 2 μήνες) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει στην επιχείρηση μας

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες