Υποχρέωση παρόχων για εκτίμηση και δημοσίευση τιμών ταχυτήτων διαδικτύου

Υποχρέωση παρόχων για εκτίμηση και δημοσίευση τιμών ταχυτήτων διαδικτύου

Παράταση σχετικά με την υποχρέωση εκτίμησης και δημοσίευσης τιμών ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας

Καθορίζονται υποχρεώσεις των παροχών υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο σχετικά με την εκτίμηση και δημοσίευση τιμών ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών – συνδρομητών
Αριθμ. 909/2 – ΦΕΚ Τεύχος B 4032/05.11.2019

Παράταση έναρξης εφαρμογής διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου σχετικά με την εκτίμηση και δημοσίευση τιμών ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη «θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης».
β) Το ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
γ) Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 876/7Β/17-12-2018 «Εθνικός Κανονισμός Ανοικτού Διαδικτύου – Εξειδίκευση θεμάτων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 242/Β΄/5-2-2019).
δ) Τις επιστολές των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Vodafone (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30909/27-9-2019, 26102/8-8-2019, 28707/10-9-2019, 18883/4-6-2019), Wind (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30891/27-9-2019, 26178/9-8-2019, 19131/6-6-2019), Forthnet (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30959/30-9-2019, 28665/9-9-2019, 7455/Φ.960/10-6-2019), OTE (αρ. ΕΕΤΤ 28706/10-9-2019, 18594/31-5-2019), και Cosmote (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30900/27-9-2019, 28654/ 9-9-2019, 25526/2-8-2019, 19441/10-6-2019).
ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ.

Επειδή:

• Με την απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ. 876/7Β/17-12-2018 (εφεξής «Εθνικός Κανονισμός Ανοικτού Διαδικτύου», εν συντομία ΕΚΑΔ) καθορίζονται, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις των παροχών υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο σχετικά με την εκτίμηση και δημοσίευση τιμών ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών στη βάση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120.
• Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. γ’ του ΕΚΑΔ, προβλέπεται η έναρξη ισχύος των οριζόμενων στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β και στο Κεφάλαιο Γ του ΕΚΑΔ υποχρεώσεων των παροχών, που σχετίζονται με την εκτίμηση και δημοσίευση των ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας, εντός 8 μηνών από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, ήτοι στις 5 Οκτωβρίου 2019.
• Στην ΕΕΤΤ υποβλήθηκαν αιτήματα για την παράταση της ανωτέρω προθεσμίας από τους εξής παρόχους:
•Cosmote (με την επιστολή αριθμ. ΕΕΤΤ 30900/27-9-2019 όπου ζήτησε παράταση 18 μηνών για τα κινητά δίκτυα).
• Forthnet (με την επιστολή αριθμ. ΕΕΤΤ 28665/9-9-2019όπου ζήτησε παράταση 6 μηνών για τα σταθερά δίκτυα και την μετέπειτα επιστολή αρ. ΕΕΤΤ 30959/30-9-2019 όπου ζήτησε παράταση 18 μηνών για τα σταθερά δίκτυα).
• Vodafone (με τις επιστολές αριθμ. ΕΕΤΤ 26102/8-8-2019και 30909/27-9-2019, όπου ζήτησε γενική παράταση 18 μηνών για τα σταθερά και τα κινητά δίκτυα),
• Wind (με την επιστολή αριθμ. ΕΕΤΤ 26178/9-8-2019 όπου ζήτησε παράταση 8 μηνών για τα σταθερά δίκτυα και ανέφερε μη-εφικτότητα υλοποίησης για τα κινητά δίκτυα, και την επιστολή αριθμ. ΕΕΤΤ 30891/27-9-2019 όπου ζήτησε γενική παράταση 18 μηνών για τα σταθερά και τα κινητά δίκτυα), και

– Με βάση όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕΤΤ, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω αιτημάτων παράτασης, διαπιστώνεται ότι:

• στους μεγαλύτερους παρόχους (Cosmote, Forthnet, OTE, Vodafone, Wind) υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας αναφορικά με την εκτίμηση και δημοσίευση τιμών ταχυτήτων στα σταθερά και στα κινητά δίκτυα,

• βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις μεταξύ των ανωτέρω παρόχων με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη σύγκλιση των μεθοδολογιών μέτρησης, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των εκτιμήσεων τιμών ταχυτήτων,

• η εκτίμηση των τιμών ταχυτήτων για όλους τους συνδρομητές ενός παρόχου έχει αντικειμενικά μεγάλο βαθμό δυσκολίας, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής διεθνείς συστάσεις ή κοινά αποδεκτή μεθοδολογία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,

• η εκτίμηση των ταχυτήτων αναγκαστικά περιέχει ποσοστό σφάλματος, που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό παραπόνων συνδρομητών και σε προβλήματα στη διαχείρισή τους από τους παρόχους,

• για την υποβολή και έλεγχο των παραπόνων συνδρομητών μπορεί να χρειαστεί η συμμετοχή των συνδρομητών, ώστε μην είναι πάντοτε απαραίτητη η αποστολή συνεργείου εκ μέρους του παρόχου, που μπορεί να επιφέρει σημαντικό κόστος,

• αναμένονται εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του Νέου Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στη γεωγραφική κάλυψη των ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατευθυντήριες γραμμές από το BEREC προς όλες τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, μεταξύ άλλων αναφορικά με την παρουσίαση και την κλίμακα τιμών ταχυτήτων στα κινητά δίκτυα,

• οι ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές από το BEREC αναφορικά με την παρουσίαση και την κλίμακα τιμών ταχυτήτων στα κινητά δίκτυα κρίνεται σκόπιμο να ενσωματωθούν με τροποποίηση του άρθρου 11 του ΕΚΑΔ πριν την εφαρμογή του, και μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ Κωνσταντίνου Μασσέλου,

αποφασίζει:

1. Παρατείνει την προθεσμία για την εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β και στο Κεφάλαιο Γ του ΕΚΑΔ, που σχετίζονται με την εκτίμηση και δημοσίευση των ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας για 12 μήνες, ήτοι μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2020 και αντικαθιστά το άρθρο 24, παρ. 1, περ. γ΄, του ΕΚΑΔ ως εξής:

«γ) Εντός είκοσι μηνών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υποχρεούνται, ακολουθώντας την διαδικασία του Κανονισμού Γενικών Αδειών (όπως εκάστοτε ισχύει), να τροποποιήσουν τους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών, προκειμένου να εντάξουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β και στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας, που σχετίζονται με την εκτίμηση και δημοσίευση των ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας.».

2. Οι πάροχοι Forthnet, OTE, Vodafone και Wind υποχρεούνται, μέχρι την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, να αποστέλλουν μηνιαίες εκθέσεις προόδου στην ΕΕΤΤ – για κάθε μήνα έως τις 5 του επομένου μηνός – όπου θα αναφέρουν τις ενέργειες τους για την υλοποίηση των διατάξεων του ΕΚΑΔ για τα σταθερά δίκτυα.

3. Οι πάροχοι Forthnet, OTE, Vodafone και Wind υποχρεούνται έως τις 5 Νοεμβρίου 2019 να θέσουν σε πιλοτική εφαρμογή τη μεθοδολογία εκτίμησης των ταχυτήτων για τα σταθερά δίκτυα σε τουλάχιστον μία γεωγραφική περιοχή (π. χ. όρια αστικού κέντρου, όρια ΤΚ, Δήμου) και να αναφέρουν τα αποτελέσματα στην ΕΕΤΤ – συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την ακρίβεια τη μεθοδολογίας – έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

4. Οι πάροχοι Cosmote, Vodafone και Wind υποχρεούνται, όσον αφορά τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών που διαθέτουν:

• να αποστείλουν στην ΕΕΤΤ μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2020 την πρότασή τους αναφορικά με τη μεθοδολογία εκτίμησης ταχυτήτων, και

• να θέσουν σε πιλοτική εφαρμογή την ανωτέρω μεθοδολογία σε τουλάχιστον μία γεωγραφική περιοχή (π.χ. όρια ΤΚ, Δήμου) και να αναφέρουν τα αποτελέσματα στην ΕΕΤΤ έως τις 4 Μαΐου 2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές οδηγίες του BEREC αναφορικά με την παρουσίαση και την κλίμακα τιμών ταχυτήτων.

5. Στο άρθρο 13 του ΕΚΑΔ, προστίθεται νέα παράγραφος αριθ. 21, ως εξής:

«21. Για τη διεξαγωγή μετρήσεων επιβεβαίωσης του παραπόνου ή καταγγελίας ενός συνδρομητή σχετικά με την ταχύτητα, ο πάροχος είναι δυνατόν να ζητήσει την ενεργή συμμετοχή του συνδρομητή, καθώς και την επιβεβαίωση της θέσης του συνδρομητή (ιδίως στα κινητά δίκτυα). Η διεξαγωγή μετρήσεων από την πλευρά του συνδρομητή θα πρέπει να γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που ο ίδιος ο πάροχος καθιστά διαθέσιμη χωρίς χρέωση στους συνδρομητές του για την επιβεβαίωση και τον έλεγχο των τιμών ταχυτήτων. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι εύκολη και απλή και να μην απαιτείται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού από το χρήστη.».

6. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους παρόχους Cosmote, Forthnet, OTE, Vodafone και Wind, οι οποίοι δεσμεύονται από της κοινοποιήσεως, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.