Υποχρεωτικά προσυμπληρωμένες οι δηλώσεις ΦΠΑ από 1.1.2024

Σε υποχρεωτική προσυμπλήρωση εσόδων, εξόδων και αντίστοιχων φόρων στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά και τη διασφάλιση εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων. Η προσυμπλήρωση γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο myDATA και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής.

Η διαδικασία που θα ακολουθούν οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ καθορίζεται με Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Με την απόφαση αποσαφηνίζεται ότι η προσυμπλήρωση των πεδίων:

• είναι πλέον δεσμευτική για τις επιχειρήσεις κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ,
• γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1.1.2024 και έπειτα,
• διασφαλίζει τον βασικό κανόνα ότι τα έσοδα δεν μπορεί να είναι λιγότερα και τα έξοδα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με δυνατότητα απόκλισης από τον κανόνα εσόδων – εξόδων έως ποσοστού απόκλισης 30% διακριτά για έσοδα και έξοδα. Το ποσοστό απόκλισης θα επανεξεταστεί στους επόμενους μήνες, με σκοπό τη σταδιακή μείωση και τον τελικό μηδενισμό του.

Περαιτέρω, με σκοπό την αντιμετώπιση αντικειμενικών δυσχερειών συσχέτισης δεδομένων που μειώνουν τα έσοδα ή αυξάνουν τα έξοδα αντίστοιχα, προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης των δεδομένων, για τα οποία υπάρχει η αδυναμία αυτή, ώστε οι δηλώσεις ΦΠΑ να συμφωνούν με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.

 

Ειδικότερα, κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, από 01.01.2024 και εφεξής, προβλέπονται τα εξής:

Έσοδα – Εκροές ΦΠΑ

• Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών σε έτερο κωδικό εκροών με κατηγορία ΦΠΑ 0%.
• Επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων εσόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.
• Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διόρθωσης εσόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».

Έξοδα – Εισροές ΦΠΑ

• Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών για όλες τις κατηγορίες εξόδων.
• Επιτρέπεται η υποβολή λιγότερων εξόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.
• Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διαβίβασης εξόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».
• Επιτρέπεται και παρακολουθείται συστημικά η ετεροχρονισμένη δήλωση εξόδων, σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών και εμφανίζεται στο myDATA, εντός όμως της χρήσης που αφορούν.

Περαιτέρω, για την ευχερέστερη κατανόηση της προσυμπλήρωσης της δήλωσης ΦΠΑ ανά φορολογική περίοδο και τον εντοπισμό τυχόν ασυμφωνιών με τα δεδομένα που τηρούν οι επιχειρήσεις, από σήμερα η πλατφόρμα myDATA παρέχει τη δυνατότητα άντλησης αρχείων για κάθε φορολογική περίοδο, όπου καταγράφονται, ανά διαβιβαζόμενο παραστατικό, οι αξίες που προσυμπληρώνονται για αυτό στους κωδικούς εκροών και εισροών. Η νέα υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA ονομάζεται «Ανάλυση για Προσυμπλήρωση ΦΠΑ»

Αριθμ. Α 1020 – ΦΕΚ τεύχος Β 865/06.02.2024
Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την έναρξη εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 15Α ΚΦΔ, τις εξαιρέσεις, τη διαδικασία, τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό της παρ. 2 ως προς την αξία των φορολογητέων πράξεων και εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από την ΑΑΔΕ.

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:
1. Ως «Κανόνας εσόδων»: Ο κανόνας που επιτρέπει, ανά φορολογική περίοδο, την υποβολή εσόδων στους αντίστοιχους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α., εφόσον αυτά δεν υπολείπονται των δεδομένων εσόδων που διαβιβάζονται με διακριτούς χαρακτηρισμούς συναλλαγών και Τύπους Παραστατικών του παραρτήματος της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
2. Ως «Κανόνας εξόδων»: Ο κανόνας που επιτρέπει, ανά φορολογική περίοδο, την υποβολή εξόδων στους αντίστοιχους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α., εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τα δεδομένα εξόδων που διαβιβάζονται, με διακριτούς χαρακτηρισμούς συναλλαγών και Τύπους Παραστατικών του παραρτήματος της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Σε αντίθετη περίπτωση, για τον προσδιορισμό του φόρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρων, καθώς και οι σχετικές δαπάνες προς έκπτωση.
3. Ως «Όριο ανεκτών αποκλίσεων»: Το μέγιστο ποσο-στό απόκλισης ανά φορολογική περίοδο επί του συνόλου εσόδων και επί του συνόλου εξόδων δήλωσης που επιτρέπει την υποβολή εσόδων που υπολείπονται και εξόδων που υπερβαίνουν τις αξίες αυτών που διαβιβάστηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Η περίπτωση αυτή αφορά δεδομένα για τα οποία υφίσταται αντικειμενική δυσκολία διαβίβασης, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπόχρεων οντοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206), όπως τεχνική αδυναμία, ανωτέρα βία κ.λπ. Το ποσοστό ορίου ανεκτών αποκλίσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας των παραστατικών που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.
4. Ως «Δυσχέρεια Συσχέτισης»: Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπόχρεες οντότητες δεν μπορούν να συσχετίσουν ορθά και με πληρότητα τα δεδομένα εσόδων και εξόδων τους ανά φορολογική περίοδο με αυτά που έχουν προσυμπληρωθεί στις φορολογικές δηλώσεις βάσει των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Άρθρο 2
ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Οι οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α ΚΦΔ, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν τις δηλώσεις φόρων τους σύμφωνα με τους κανόνες εσόδων εξόδων του άρθρου 1 της παρούσας. Ειδικότερα, η σχετική υποχρέωση για την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ καταλαμβάνει φορολογικές περιόδους από 1.1.2024.
2. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας, δεν εμπίπτουν οι οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Οι υπόχρεες οντότητες, για την προσυμπλήρωση των κατηγοριών εσόδων με τους αντίστοιχους φόρους εκροών στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εκροών της Δήλωσης ΦΠΑ, διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α1 και Α2 του παραρτήματος της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, λογιστικών εγγραφών εσόδων, χαρακτηρισμούς εσόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και δεδομένων εσόδων αυτοτιμολόγησης, στην περίπτωση που ο Εκδότης είτε παρέλειψε να διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα είτε τα διαβίβασε με απόκλιση.
Ο κανόνας εσόδων για την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ με τα δεδομένα που προσυμπληρώνουν τους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εκροών, λειτουργεί για τις υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
α) Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών κατηγορίας «ΦΠΑ 0%» σε έτερο όμοιο κωδικό εκροών.
β) Επιτρέπεται χωρίς περιορισμό με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54ΙΓ ΚΦΔ, η υποβολή εσόδων με την Δήλωση ΦΠΑ που υπερβαίνουν αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και έχουν προσυμπληρώσει τις κατηγορίες εσόδων με τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εκροών.
γ) Η υποβολή εσόδων που υπολείπονται όσων έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ανά φορολογική περίοδο ΦΠΑ, στο σύνολο των σχετικών κωδικών του πίνακα εκροών, επιτρέπεται έως του ποσοστού ορίου ανεκτής απόκλισης, ως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας, επί του συνολικού ποσού του κωδικού εκροών 311 της Δήλωσης ΦΠΑ.
δ) Στην περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας διόρθωσης ποσών εσόδων και ορθής απεικόνισης του συνολικού αθροίσματος εκροών ανά φορολογική περίοδο Δήλωσης ΦΠΑ, επιτρέπεται η διαβίβαση δεδομένων με εναλλακτικό τρόπο και συγκεκριμένα με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης». Στην περίπτωση χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στο πεδίο Σειρά αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη «παρ. 2 αρ.15Α ΚΦΔ».
2. Οι υπόχρεες οντότητες, για την προσυμπλήρωση των κατηγοριών εξόδων με τους αντίστοιχους φόρους εισροών στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εισροών της Δήλωσης ΦΠΑ, διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA χαρακτηρισμούς εξόδων ή/και Τύπους Παραστατικών του παραρτήματος της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ και ειδικότερα της κατηγορίας Α1 που λαμβάνουν από τους Εκδότες ημεδαπής, της κατηγορίας Α1 για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης που εκδίδουν, της κατηγορίας Β1 για τα έξοδα λιανικής ημεδαπής αλλοδαπής, της κατηγορίας Β2 για τα λοιπά έξοδα ημεδαπής (ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία κ.α.) και τα έξοδα τιμολόγησης αλλοδαπής (αποκτήσεις και λήψη υπηρεσιών από ΕΕ και Τρίτες Χώρες), καθώς και δεδομένα εξόδων τιμολόγησης Τύπων Παραστατικών της κατηγορίας Α1, στην περίπτωση που ο Εκδότης ημεδαπής είτε παρέλειψε να διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα είτε τα διαβίβασε με απόκλιση.
Ο κανόνας εξόδων, για την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ με τα δεδομένα που προσυμπληρώνουν τους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εισροών, λειτουργεί για τις υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
α) Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών σε όλες τις κατηγορίες εξόδων με τους αντίστοιχους κωδικούς φόρων του πίνακα εισροών της Δήλωσης ΦΠΑ.
β) Επιτρέπεται χωρίς περιορισμό η υποβολή εξόδων κατά την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ που υπολείπονται αυτών που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και έχουν προσυμπληρώσει τις κατηγορίες εξόδων με τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εισροών. Τα έξοδα της περίπτωσης αυτής που υπολείπονται των εξόδων προσυμπλήρωσης δύναται να περιλαμβάνουν όσα χαρακτηρίζονται με 2.5-Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, όσα απορρίπτονται από τον Λήπτη τους, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση εξόδων κατά την οποία ο Λήπτης επιλέγει να μην τα εκπέσει από τη Δήλωση ΦΠΑ.
γ) Η υποβολή εξόδων, που υπερβαίνουν αυτών που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ανά φορολογική περίοδο ΦΠΑ στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εισροών με τους αντίστοιχους φόρους, επιτρέπεται έως του ποσοστού ανεκτού ορίου απόκλισης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας επί του συνολικού ποσού που προσυμπληρώνεται στον κωδικό εισροών 367 της Δήλωσης ΦΠΑ.
δ) Στην περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας διαβίβα-
σης και ορθής απεικόνισης του συνολικού αθροίσματος εισροών ανά φορολογική περίοδο Δήλωσης ΦΠΑ επιτρέπεται η διαβίβαση δεδομένων με εναλλακτικό τρόπο και συγκεκριμένα με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης». Στην περίπτωση χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης της περ. γ’της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στο πεδίο Σειρά αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη «παρ. 2 αρ.15Α ΚΦΔ».
ε) Επιτρέπεται ο ετεροχρονισμός εξόδων σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών ημεδαπής – αλλοδαπής και έως τη λήξη εκάστης χρήσης.
Ειδικότερα στην περίπτωση πιστωτικών συναλλαγών ετεροχρονισμού εξόδων και εφόσον οι σχετικές αξίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την υπόχρεη οντότητα εντός της χρήσης, προσυμπληρώνουν υποχρεωτικά τη Δήλωση ΦΠΑ της τελευταίας φορολογικής περιόδου της χρήσης που αφορούν.
3. Τα διαλαμβανόμενα του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνουν την υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος.

Άρθρο 4
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΝΕΚΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

Τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων – εξόδων καθορίζονται σε τριάντα τοις εκατό (30%) στην περίπτωση δεδομένων εσόδων, καθώς και σε τριάντα τοις εκατό (30%) στην περίπτωση δεδομένων εξόδων, ανά φορολογική περίοδο δήλωσης φόρου σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Άρθρο 5
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Στην περίπτωση ετεροχρονισμού εξόδων δύναται να γίνεται επίκληση των αντίστοιχων αξιών ή μέρους αυτών συμπεριλαμβάνοντάς τες με την προϋπόθεση της μη προγενέστερης χρησιμοποίησής τους:
α) Σε αρχική Δήλωση ΦΠΑ των επόμενων φορολογικών περιόδων και εντός της χρήσης που αφορούν,
β) σε τροποποιητική Δήλωση ΦΠΑ αποκλειστικά της φορολογικής περιόδου που αφορούν.
2. Στην περίπτωση δεδομένων πιστωτικών συναλλαγών δεν ακολουθείται ο κανόνας εξόδων της παρούσας και επιτρέπεται ο ετεροχρονισμός αυτών εντός της χρήσης που αφορούν.
3. Στην περίπτωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφι-ακή πλατφόρμα myDATA με τον εναλλακτικό τρόπο, και συγκεκριμένα με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» για τα έσοδα και με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) για τα έξοδα, η διαβίβαση αφορά αποκλειστικά δεδομένα για τα οποία τεκμηριώνεται η αντικειμενική δυσκολία διαβίβασής τους. Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεες οντότητες δύνανται να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά ανά φορολογική περίοδο ΦΠΑ με υποχρέωση διακριτής τεκμηρίωσης των δεδομένων εσόδων και εξόδων που αφορούν.
4. Επιτρέπεται η χρήση της ειδικής φόρμας καταχώρη-σης χωρίς τον περιορισμό των ορίων χρήσης της στην περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας διαβίβασης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπόχρεων οντοτήτων για τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης και μόνο στην περίπτωση διαβίβασης Τύπων Παραστατικών 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής στην περίπτωση εσόδων και 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) στην περίπτωση εξόδων.
5. Η διαβίβαση χαρακτηρισμού εσόδων στην περί-πτωση χρήσης Τύπου Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρούσας, διενεργείται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων και η διαβίβαση χαρακτηρισμού εξόδων στην περίπτωση χρήσης Τύπου Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) διενεργείται με 2.4 Γενικά Έξοδα με Δικαίωμα Έκπτωσης και 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων για την αντίστοιχη κατηγορία και κωδικό εκροών και εισροών ΦΠΑ.
6. Επιτρέπεται οι υπόχρεες οντότητες να μην κάνουν χρήση του ορίου ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων εξόδων του άρθρου 1 και να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα για σκοπούς υποβολής Δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο και τη χρήση των Τύπων Παραστατικών 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής στην περίπτωση εσόδων και 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) στην περίπτωση εξόδων. Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση του ορίου ανεκτών αποκλίσεων, καθώς και του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης με Τύπους Παραστατικών 11.4 και 14.30 καταγράφονται από την ΑΑΔΕ διακριτά οι περιπτώσεις εσόδων και εξόδων με αντικειμενική δυσκολία διαβίβασης από τις υπόχρεες οντότητες με σκοπό την άμεση επίλυση αυτών. Τα δεδομένα εσόδων και εξόδων που διαβιβάστηκαν λόγω αντικειμενικής δυσκολίας με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης, στην περίπτωση επίλυσής της σε επόμενη χρονική περίοδο δεν διαβιβάζονται ξανά.
7. Η επιχειρησιακή ανάλυση και η τεχνική τεκμηρίωση της λειτουργίας των κανόνων εσόδων εξόδων του άρθρου 1, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρούσας αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www. aade.gr/mydata).

Άρθρο 6
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης