Υποτροφίες σε ξένους υπηκόους για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό

Προκήρυξη 24ου Προγράμματος Υποτροφιών (ακαδημαϊκού έτους 2017-2018) για ξένους υπηκόους προς παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στην Ελλάδα (Αριθμ. 105227/Ζ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2345/11.07.2017)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(24ο Πρόγραμμα, 2017-2018)
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Nα είναι αλλογενείς ή ομογενείς, δηλαδή να μην έχουν ελληνική υπηκοότητα.
2. Να μην έχουν διπλή ιθαγένεια (ξένη και ελληνική).
3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου του εξωτερικού.
4. Ηλικία έως 40 ετών την 01/01/2017.
5. Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
6. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας που θα αποκτήσουν, μετά τον συγκεκριμένο κύκλο παρακολούθησης, να διευκολύνει την εργασία τους ή την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Το κείμενο της προκήρυξης