ΑΣΕΠ 2Ε/2019. Πρόσληψη 9 πτυχιούχων σε υπηρεσίες υγείας

ΑΣΕΠ 2Ε/2019. Πρόσληψη 9 πτυχιούχων σε υπηρεσίες υγείας

ΑΣΕΠ 2Ε/2019ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 17/17.05.2019
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. A.E.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους (Υπουργείο Υγείας) και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Αιτήσεις από 19-06-2019 έως 04-07-2019

Πλήρωση συνολικά εννέα (9) θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και ειδικότερα:

– έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) Α.Ε.,

– δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους για την κάλυψη αναγκών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, και

– μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 19 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 4 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Η Προκήρυξη