ΑΣΠΑΙΤΕ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το 2017-2018

ΑΣΠΑΙΤΕ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακαδημαικό Έτος 2017-2018

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των τμημάτων της για το ακαδημαικό Έτος 2017-2018. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με ημερομηνία έναρξης στις 12.07.2017 και λήξη στις 31.07.2017.

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (www.aspete.gr) στις 12.07.2017.
Δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Αιτήσεις που δε θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δε θα γίνονται δεκτές.
Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, οι υποψήφιοι οφείλουν να εκτυπώσουν το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης, να το υπογράψουν και να το αποστείλουν ταχυδρομικά στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μαζί με όλα τα δικαιολογητικά αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή (CD), μέχρι τις 23.08.2017

Το κείμενο της προκήρυξης