Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ

Αριθμ. απόφ. 789/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4737/29.12.2017
Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 13η.9.2017, η οποία συνεχίστηκε στις 14.9.2017)
αποφασίζει:

1. Ορίζει τη μηνιαία αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία της ΡΑΕ στο ποσό των εξακοσίων (600,00 €) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός.2. Η αμοιβή αυτή των ασκούμενων δικηγόρων καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός.

3. Καθορίζει τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με υπόδειγμα που συντάσσει η ΡΑΕ και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο αυτής, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της.

Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) τα στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς του,
β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος,
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και συμπληρώνει όλα τα πεδία της αίτησης.
δ) τον αριθμό φορολογικού του μητρώου

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

4. Η Επιλογή γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η ΡΑΕ στη σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως