Προσλήψεις στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη – 38 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Ωδείου του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2017-2018, µε σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα ενός (31) ατόµων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) µηνών και εννέα µηνών (09) για τις αναγνωρισµένες σχολές

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών (από την ∆ευτέρα 14.08.2017 έως και την Παρασκευή 25.08.2017) από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της παρούσας, Σάββατο 12.08.2017, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας –Χορτιάτη (∆ιεύθυνση Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313 301099 & 2313 301013)  τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00.

– – –– – –

Πρόσληψη για τη λειτουργία των Κολυµβητικών Τµηµάτων στην επικράτεια του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2017 – 2018, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (08) µηνών, συνολικό αριθµό επτά (07) ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε ειδικότητα κολύµβησης.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών (από την ∆ευτέρα 14.08.2017 έως και την Παρασκευή 25.08.2017) από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της παρούσας, Σάββατο 12.08.2017, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας –Χορτιάτη (∆ιεύθυνση Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313 301099) τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00.

Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δύο (2) εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη.