ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ. Πρόσληψη 2 δικηγόρων

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ. Πρόσληψη 2 δικηγόρων

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 530/10-11-2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ