Προσλήψεις στον Δήμο Τρίπολης – 5 θέσεις εργασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τριπόλεως, που εδρεύει στην Τρίπολη Ν. Αρκαδίας και συγκεκριμένα

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Αμιγώς Λογιστικού) 1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα – φορτωτή) 1
ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ΄ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 1
ΥΕ Εργατών 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τριπόλεως, Πλ. Νέας Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ.22132 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Νίκης Παπαφωτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2710237890).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τριπόλεως, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.