Πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ

Πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση για φοιτητές

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για Αμειβόμενη πρακτική άσκηση το 2018 έχει ανοίξει. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έως τις 16 Οκτωβρίου 2017 για την πρώτη περίοδο πρακτικής άσκησης (1η Φεβρουαρίου – 30 Ιουνίου 2018)

Από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2018 για τη δεύτερη περίοδο πρακτικής άσκησης (1η Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Ιανουαρίου 2019)

Προϋπόθεση είναι οι αιτούντες, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή το αντίστοιχό του.

Στοιχεία διεύθυνσης στον λογαριασμό σας

Όλη η αλληλογραφία αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας. Παρακαλείσθε να ενημερώνετε τον λογαριασμό σας σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής σας. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης όσο και για τη διοικητική επεξεργασία του φακέλου σας, θα εκληφθεί δε ως τόπος της πρόσληψής σας.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα από την Υπηρεσία Ασκουμένων καταλήγουν συχνά στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Gmail, του Hotmail και άλλων τύπων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλείστε να ελέγχετε τακτικά τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για εισερχόμενα μηνύματα από το «bureau de stages» (stages@consilium.europa.eu). Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει αριθμό τηλεφώνου στην αίτησή σας, ώστε να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης.

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας (απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας)

Γενικές πληροφορίες για τους τύπους πρακτικής άσκησης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης1. Αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ οι οποίοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή το αντίστοιχό του.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, εκάστη των οποίων διαρκεί 5 μήνες:

1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου (πρώτη περίοδος)

1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)

2. Υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση

Η ΓΓΣ προσφέρει περίπου 20 θέσεις άμισθης πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο. Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, εκάστη των οποίων διαρκεί από 1 έως 5 μήνες:

1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

3. Πρακτική άσκηση για φοιτητές εθνικών σχολών δημόσιας διοίκησης

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης:

κράτους μέλους
ή υποψήφιας χώρας μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, εκάστη των οποίων διαρκεί από 2 έως 5 μήνες:

1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

Η ημερομηνία έναρξης αποφασίζεται με κοινή συμφωνία της ΓΓΣ και της οικείας εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ιθαγένεια

Μπορεί να γίνουν δεκτοί για πρακτική άσκηση στη ΓΓΣ οι εξής:

πολίτες της ΕΕ
πολίτες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ

Για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από ΑΕΙ ή ισότιμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν πτυχίο ή το αντίστοιχό του.

Γλώσσες

Δεδομένου ότι η γαλλική και η αγγλική χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για εσωτερική επικοινωνία εντός της ΓΓΣ, απαιτείται καλή γνώση της γαλλικής ή της αγγλικής και δυνατότητα επικοινωνίας σε μια από αυτές τις γλώσσες.

Προφίλ των υποψηφίων

Οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από υποψηφίους με αντικείμενο σπουδών το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, τις ευρωπαϊκές σπουδές και τις οικονομικές επιστήμες.

Η ΓΓΣ ζητεί επίσης ασκούμενους με ειδικότητα σε άλλους τομείς, όπως:

μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφιστική σχεδίαση, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημική μηχανική, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Ποιος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους που έχουν ήδη ολοκληρώσει πρακτική άσκηση οποιουδήποτε τύπου (έμμισθη ή άμισθη) ή απασχόληση διάρκειας μεγαλύτερης των 6 εβδομάδων σε θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ.